СПЕЦИФІКА ДІАЛОГІЗМУ РОМАНУ ВАСИЛЯ ЗАХАРЧЕНКА «ПИЙ ВОДУ З КРИНИЦІ ТВОЄЇ»

Катерина Кривопишина

Анотація


У статті досліджується діалогізм роману Василя Захарченка «Пий воду з криниці твоєї» шляхом розкриття специфіки діалогів у межах тексту (інтратекстуальність), за його межами (діалог читача і тексту, автора і читача) та між текстами (інтертекстуальність).

Ключові слова


діалог; діалогізм; інтратекстуальність; екстратекстуальність

Повний текст:

PDF

Посилання


Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского / М. Бахтин. — М. : Художественная литература, 1972. — 470 с.

Бахтін М. Проблеми тексту у лінгвістиці, філології та інших гуманітарних науках / М. Бахтін // Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки ХХ століття / за ред. М. Зубрицької. — Львів : Літопис, 1996. — С. 318–323.

Бахтин М. Эстетика словесного творчества / М. Бахтин. — М. : Искусство, 1986. — 445 с.

Валгина Н. С. Теория текста: учебное пособие [Электронный ресурс] / Н. С. Валгина. — М. : Логос, 2003. — 340 с. — Режим доступа: http://evartist.narod.ru/text14/23.htm

Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования / И. Р. Гальперин. — М. : Наука, 1981. — 140 с.

Загнітко А. Лінгвістика тексту: Теорія і практикум / А. Загнітко. — Донецьк : Юго-Восток, 2007. — 313 с.

Захарченко В. Крізь срібний іній: романи, оповідання / В. Захарченко. — Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2005. — 498 с.

Кожина М. Н. Диалогичность как категориальный признак научного текста / М. Н. Кожина // Очерки истории научного стиля русского литературного языка ХVІІІ–ХХ вв.: в 3 т. / под.ред. М. Н. Кожиной. — Пермь, 1998. — Т. 2 : Стилистика научного текста. — С. 124–186.

Колшанский Г. В. Коммуникативная функция и структура языка / Г. В. Колшанский. — М. : Наука, 1984. — 126 с.

Кузьменко Д. Герменевтичний та діалогічний виміри літературної реконструкції / Д. Кузьменко // Мови та культури у Новій Європі: контакти і самобутність. — К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. — С. 527–534.

Слабошпицький М. Без цього він просто не уявляється (Про Василя Захарченка і його книги) / М. Слабошпицький // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях та колегіумах. — 2003. — № 2. — С. 140–142.

Солганик Г. Я. Стилистика текста: учебное пособие [Электронный ресурс] / Г. Я. Солганик. — М. : Флинта; Наука, 1997. — 256 с. — Режим доступа: http://www.zipsites.ru/books/stilistika_teksta/

Тиханович А. И. Диалогичность как отражение мыслительного процесса (на материале романа Н. Н. Берберовой «Курсив мой») / А. И. Тиханович // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства. — Одесса : Астропринт, 2010. — № 15.– С. 210–213.

Уліщенко В. В. Природа діалогічності художнього тексту / В. В. Уліщенко // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Серія: Літературознавство. — Харків : Нове слово, 2008. — Вип.2 (54), ч. 2. — С. 160–167.

Фащенко В. У глибинах людського буття: літературознавчі студії / В. Фащенко. — Одеса : Маяк, 2005. — 640 с.

Чепелева Н. В. Диалогическое взаимодействие автора и читателя посредством печатного текста / Н. В Чепелева, Н. П Федченко, Л. Ф. Яковенко // Актуальні проблеми психології: психологічна герменевтика / за ред. Н. В. Чепелєвої. — К. : Міленіум, 2006. — Т. 2, вип.4. — С. 107–116.

Ярмоленко Г. О разновидностях речи персонажей в системе художественного текста / Г. Ярмоленко // ХІІ Международная конференция по функциональной лингвистике [«Функционализм как основа лингвистических исследований»] : сборник научных докладов. — Ялта : Доля, 2005. — С. 377–379.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)