АЛЮЗІЯ ЯК ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНИЙ ПРИЙОМ («КІТ У ЧОБОТЯХ»: ЕТЮД МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО ТА КАЗКА ШАРЛЯ ПЕРРО)

Наталія Коробкова

Анотація


Стаття містить інтертекстуальний аналіз етюду «Кіт у чоботях» Миколи Хвильового на рівні алюзії з однойменною літературною казкою Шарля Перро. Досліджено ідейно-естетичні особливості та засоби образотворення головних персонажів обраних за об’єкт дослідження текстів. Визначено функції заголовків творів з урахуванням їх жанрової специфіки.

Ключові слова


інтертекстуальність; алюзія; заголовок твору; міжтекстова взаємодія

Повний текст:

PDF

Посилання


Арнольд И. В. Семантика. Стилистика. Интертекст / И. В. Арнольд. — СПб. : Изд-во С.-Петерб. университета, 1999. — 444 с.

Білецький О. І. Проза взагалі й наша проза 1925 року / О. І. Білецький // Білецький О. І. Літературно-критичні статті / Упор. М. Л. Гончарук. — К. : Дніпро, 1990. — С. 51–91.

Безхутрий Ю. М. Хвильовий: проблеми інтерпретації : монографія / Ю. М. Безхутрий.– Харків : Фоліо, 2003. — 459 с.

Донцов Д. Росія чи Европа? (До літературної суперечки) // Донцов Д. Літературна есеїстика / Д. Донцов. — Дрогобич : Видавнича фірма «ВІДРОДЖЕННЯ», 2009. — С. 265–284.

Кузьмина Н. А. Интертекст и его роль в процессах эволюции поэтического языка / Н. А. Кузьмина. — М. : КомКнига, 2007. — 272 с.

Кузьмина Н. А. Интертекст: тема с вариациями. Феномены языка и культуры в интертекстуальной интерпретации. — 2-е изд., испр. и доп. / Н. А. Кузьмина. — М. : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. — 272 с.

Літературознавча енциклопедія : у 2 т. / автор-укладач Ю. І. Ковалів. — К. : ВЦ «Академія», 2007. — Т. 1. — 608 с.

Лотман Ю. Структура художественного текста / Ю. Лотман // Лотман Ю. Об искусстве. — СПб. : «Искусство — СПб», 1998. — С. 13–285.

Маланюк Є. Книга спостережень / Є. Маланюк // Київ. — 1991. — № 6. — С. 10 — 81.

Наєнко М. К. Романтичний епос: Ефект романтизму і українська література / М. К. Наєнко. — 2-е вид., зі змінами й доп. — К. : Вид. центр «Просвіта», 2000. — 382 с.

Переломова О. С. Лінгвокультурні коди інтертекстуальності українського художнього дискурсу: діахронічний аспект : монографія. — Суми : Видавництво СумДУ, 2008. — 208 с.

Перро Ш. Казки / Перро Ш.; пер. Р. Терещенка. — К. : Веселка, 2003. — 102 с.

Пьеге-Гро Н. Введение в теорию интертекстуальности / Н. ПьегеГро; пер. с фр. Г. К. Косикова, В. Ю. Лукасик, Б. П. Нарумова. — М. : Издательство ЛКИ, 2008. — 240 с.

Рудницький М. Від Мирного до Хвильового / М. Рудницький // Рудницький М. Від Мирного до Хвильового. Між ідеєю і формою. Що таке «Молода Муза»? — Дрогобич : Видавнича фірма «ВІДРОДЖЕННЯ», 2009. — С. 27–335.

Фатеева Н. Интертекст в мире текстов: Контрапункт интертекстуальности / Н. А. Фатеева. — 2-е изд., испр. — М. : КомКнига, 2006. — 280 с.

Франко І. Інтернаціоналізм і націоналізм у сучасних літературах / І. Франко // Франко І. Зібрання творів: У 50 т. — К. : Наукова думка, 1981. — Т. 31 : Література і мистецтво / [ред. кол. Кирилюк Є. П. та ін.]. — С. 33–45.

Хвильовий М. Новели, оповідання, памфлети / М. Хвильовий. — К. : Наукова думка, 1995. –816 с.

Шаповал М. Інтертекст у світлі рампи: міжтекстові та міжсуб’єктні реляції української драми : монографія / М. Шаповал. — К. : Аграф, 2009. — 352 с.

Шевельов Ю. Хвильовий без політики / Ю. Шевельов // Шевельов Ю. Вибрані праці : у 2 кн. –– К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. — Кн. 2: Літературознавство. — С. 273 — 286.

Шевельов Ю. Літ Ікара (Памфлети Миколи Хвильового) / Ю. Шевельов // Шевельов Ю. Вибрані праці : у 2 кн. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. — Кн. 2: Літературознавство. — С. 287–343.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)