КАТЕГОРІЇ АВТОР І ОБРАЗ АВТОРА В МОДЕЛЮВАННІ ПУБЛІЦИСТИЧНОЇ РЕАЛЬНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ ПАМФЛЕТІВ М. ХВИЛЬОВОГО)

М. І. Слюсаренко

Анотація


Памфлети М. Хвильового — ефективні журналістські матеріали, функціональне розмежування категорій автор та образ автора на їх основі допомагає усвідомити особливості публіцистичної комунікації. Сатирик-публіцист аналізує реальну дійсність, апелює до раціональної сфери читача, допомагає розумово осягнути негативне; категорія автор представляє конкретно-фактичний план оповіді. Образ памфлетиста скерований до емоційного відчуття реципієнта, діями в умовно-вигаданому полі оповіді він провокує сміх. Хвильовий-памфлетист — це ерудит, політик, мистецтвознавець, що логічно розмірковує про негативну дійсність, образ автора наділений рисами блазня, який критикує і висміює всіх і все. Комунікаційний потенціал памфлетів визначається авторським раціональним осмисленням реальності та емоційним впливом образу памфлетиста.


Ключові слова


памфлет; автор; образ автора; публіцистична комунікація; сатирична картина

Повний текст:

PDF

Посилання


Aleksandrov, O. V. (2012), «The base model of journalistic communication», Dialoh, Zbirnyk naukovykh prats’, Astroprynt, Odessa, issue 15, pp. 7–16.

Aleksandrov, O. (2015), «Traveler essay «Memory genre.» Article One. At the intersection of mass communication types», Dialoh, Zbirnyk naukovykh prats’, Astroprynt, Odessa, issue 20, pp. 8–35.

Vvedenie v literaturovedenie. Literaturnoe proizvedenie: Osnovnye ponjatija i terminy: Uchebn. posobie [Introduction to Literature. Literary work: basic concepts and terms: Training. benefit] (2000), Pod red. L. V. Chernec, Vysshaja shkola, Moskow [in Russian].

Halych, O., Nazarets’, V. and Vasyl’yevv, Ye. (2001), Teoriya literatury [literary Theory], textbook, Lybid’, Kyyiv, [in Ukrainian].

Kajda, L. G. (2006), Kompozicionnaja pojetika publicistiki: uchebnoe posobie [Composite Poetics of journalism: a tutorial], Flinta, Nauka, Moskow [in Russian].

Kajda, L. G. (2007), Pozicija avtora v publicistike. Stilisticheskaja koncepcija [The position of the author in journalism. Stylistic concept], Jazyk sovremennoj publіcistiki, a collection of articles, Flinta, Nauka, Moskow, pp. 58–66.

Kamju, A. (1990), Buntujushhij chelovek [Rebellious people], Izdatel’stvovo politicheskoj literatury, Moskow [in Russian].

Krojchik, L. (1975), Sovremennyj gazetnyj fel’eton [Modern newspaper feuilleton], Izdatel’stvo Voronezhvskogo universiteta, Voronezh [in Russian].

Lesin, V. M. (1985), Literaturoznavchi terminy : dovidnyk [Literary terms: Directory], Radjаns’ka shkola, Kyyiv [in Ukrainian].

Miroshnychenko, O. (2015), «The author is the yogo komunіkatsіynі mask in the «Letters to the publishers» (1816–1817 pp.) Grigorіya Kvіtki-Osnov’yanenka», Dialoh, Zbirnyk naukovykh prats’, Astroprynt, Odessa, issue 20, pp. 57–67.

Slyusarenko, M. I. (2012), «Komunіkativny aspect ratsіonalnogo beginning of the pamphlet genre (on prikladі pamfletіv M. Hvilovogo)», Dialoh, Zbirnyk naukovykh prats’, Astroprynt, Odessa, issue 15, pp. 46–53.

Sliusarenko, M. (2004), «The image of the type of journalism of M. Hvylyoviy’s», Dialoh, Zbirnyk naukovykh prats’, ORIDU NADU, Odessa, issue 1, no. 1, pp. 58–68.

Smelkova, Z. S., Assukrova L. V. and Salnykova, M. R. (2002), Ritoricheskie osnovy zhurnalistiki. Rabota nad zhanrami : Uchebnoe posobie [Rhetorical foundations of journalism. Work on the genres: tutorial], Flinta, Nauka, Moskow [in Russian].

Solganik, G. Ja. (2003), Stilistika teksta: Uchebn. posobie [The style of the text: tutorial ], Flinta, Nauka, Moskow [in Russian].

Halizev, V. E. (2002), Teorija literatury: ucheb. dlia stud. vussh. ucheb. zaved [Theory of literature : high school textbook], Vysshaja shkola, Moskow [in Russian].

Khvyl’ovyy, M. (1993), Ukrayina chy Malorosiya? [Ukraine or Little Russia?], Smoloskyp, Kyyiv [in Ukrainian].

Cvetova, N. K. (2012), Avtorstvo kak kategorija intencional’noj stilistiki [Authorship as a category of intentional style], Collection of articles on the 80th anniversary of Professor Gregory Solganika, MediaMir, Moskow, pp. 283–290.

Shostak, M. I. (2003), Reporter: professionalizm i jetika [Reporter: professionalism and ethics ], RIP Holding, Moskow [in Russian].

Shukurov, I. Sh. (1988), Nevziraja na lica: Konflikt v satiricheskoj publicistike [Despite the face: The conflict in the satirical journalism], Mysl’, Moskow [in Russian].

GOST Style Citations

Александров О. В. Базова модель публіцистичної комунікації / О. В. Александров // Діалог : Медіа-студії : [збірник наукових праць] / ред. кол. : Александров О. В. (відп. ред.) [та ін.]. — Одеса : Астропринт, 2012. — Вип. 15. — С. 7–16.

Александров О. Подорожній нарис: «пам’ять жанру». Стаття перша: На перетині видів масової комунікації / Олександр Александров // Діалог: Медіа-студії: [збірник наукових праць] / ред. кол.: Александров О. В. (відп. ред.) [та ін.]. — Одеса : Астропринт, 2015. — Вип. 20. — С. 8–35.

Введение в литературоведение. Литературное произведение : основные понятия и термины : [уч. пособ. для студ. высш. учеб. завед.] / под ред. Л. В. Чернец. — М. : Высшая школа, 2000. — 556 с.

Галич О. Теорія літератури : [підруч. для студ. філол. спец. вищ. закл. освіти] / О. Галич, В. Назарець, Є. Васильєв. — Київ : Либідь, 2001. — 448 с.

Кайда Л. Г. Композиционная поэтика публицистики : [учебное пособие] / Л. Г. Кайда. — М. : Флинта : Наука, 2006. — 144 с.

Кайда Л. Г. Позиция автора в публицистике. Стилистическая концепция / Л. Г. Кайда // Язык современной публицистики : [сб. статей] / сост. : Г. Я. Солганик. — [2-е изд., испр.]. — М. : Флинта : Наука, 2007. — С. 58–66.

Камю А. Бунтующий человек / А. Камю. — М. : Изд-во полит. литературы, 1990. — 416 с.

Кройчик Л. Современный газетный фельетон / Л. Кройчик. — Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1975. — 229 с.

Лесин В. М. Літературознавчі терміни : [довідник] / В. М. Лесин. — К. : Радянська школа, 1985. — 251 с.

Мірошниченко О. Автор та його комунікаційні маски в «Письмах к издателям» (1816–1817 рр.) Григорія Квітки-Основ’яненка / О. Мірошниченко // Діалог : Медіа-студії : [збірник наукових праць] / ред. кол. : Александров О. В. (відп. ред.) [та ін.]. — Одеса : Астропринт, 2015. — Вип. 20. — С. 57–67.

Слюсаренко М. І. Комунікативний аспект раціонального начала памфлетного жанру (на прикладі памфлетів М. Хвильового) / М. І. Слюсаренко // Діалог : Медіа-студії : [збірник наукових праць] / ред. кол. : Александров О. В. (відп. ред.) [та ін.]. — Одеса : Астропринт, 2012. — Вип. 15. — С. 46–53.

Слюсаренко М. Образ-тип у публіцистиці М. Хвильового / М. Слюсаренко // Діалог . Медіа-студії : [збірник наукових праць] / за заг. ред. Александрова О. В. — Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2004. — Вип. 1, № 1. — С. 58–68.

Смелкова З. С. Риторические основы журналистики. Работа над жанрами: [учеб. пособие] / З. С. Смелкова, Л. В. Ассукрова, М. Р. Сальникова. — М. : Флинта : Наука, 2002. — 320 с.

Солганик Г. Я. Стилистика текста : [учеб. пособие] / Г. Я. Солганик. — [5-е изд.]. — М. : Флинта : Наука, 2003. — 256 с.

Хализев В. Е. Теория литературы : [учеб. для студ. высш. учеб. завед.] / В. Е. Хализев. — М. : Высшая школа, 2002. — 437 с.

Хвильовий М. Україна чи Малоросія? : памфлети / М. Хвильовий. — К. : Смолоскип, 1993. — 290 с.

Цветова Н. К. Авторство как категория интенциональной стилистики / Н. К. Цветова // Стилистика завтрашнего дня : сборник статей к 80-летию профессора Григория Яковлевича Солганика. — М. : МедиаМир, 2012. — С. 283–290.

Шостак М. И. Репортер: профессионализм и этика / М. И. Шостак. — М. : Изд. РИП Холдинг, 2003. — 165 с.

Шукуров И. Ш. Невзирая на лица: Конфликт в сатирической публицистике / И. Ш. Шукуров. — М. : Мысль, 1988. — 206 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)