Про журнал

Галузь та проблематика

Літературознавство

Процес рецензування

Статті підлягають обов’язковому рецензуванню згідно Положення про рецензування. Внутрішнє рецензування здійснюється членом редакційної колегії, який визначає наукову цінність статті, відповідність матеріалу тематиці журналу та призначає рецензентів – незалежних фахівців  з проблеми, що досліджується.

У Збірнику дотримано регламент подвійного «сліпого» (анонімного) рецензування: авторам не повідомляються імена рецензентів, рецензентам не повідомляються імена авторів. Взаємодія рецензентів і авторів здійснюється тільки через редколегію.

Усі статті проходять перевірку на плагіат спеціальними програмами.

Періодичність публікації

Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. 

 У виданні використовується ліцензія Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Редакційна колегія

Євген Михайлович Черноіваненко – доктор філологічних наук, професор (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова), відповідальний редактор;

Олександр Васильович Александров – доктор філологічних наук, професор (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова);

Ніна Іванівна Бернадська – доктор філологічних наук, професор (Інститут філології Київського національного університету ім. Т. Шевченка);

Леслава Ярославівна Кореновська – доктор філологічних наук, професор (Краківський інститут Неофілології Педагогічного університету ім. Комісії Національної освіти )

Наталя Павлівна Малютіна – доктор філологічних наук, професор (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова);

Валентина Борисівна Мусій – доктор філологічних наук, професор (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова);

Данута Уліцька – доктор філологічних наук, професор (Інститут полоністики Варшавського університету);

Валентина Іванівна Силантьєва – доктор філологічних наук, професор (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова);

Микола Васильович Пащенко – кандидат філологічних наук, доцент (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова), заступник відповідального редактора;

Ніна Михайлівна Раковська – кандидат філологічних наук, доцент (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова);

Нонна Михайлівна Шляхова – доктор філологічних наук, професор (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова);

Олена Олексіївна Мізінкіна – кандидат філологічних наук, доцент (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова), технічний секретар.

Етика до публікацій

Редакція журналу представляє набір етичних норм, якими повинні керуватися особи (редактори, автори і рецензенти), що беруть участь у публікації результатів досліджень, відповідних профілю журналу. При розробці цих правил редакція керувалася рекомендаціями Комітету з етики публікацій, Етичним кодексом ученого України, а також досвідом роботи вітчизняних та зарубіжних наукових організації і редакцій видань.

 Етичні зобов’язання редакційної колегії 

1. Редакційна колегія несе відповідальність за все, що публікується в журналі, що накладає необхідність дотримуватись наступних принципів:

  • усі надані до публікації матеріали проходять ретельний відбір, а також внутрішнє та зовнішнє рецензування;
  • за результатами рецензування редакційна колегія має право відхилити статтю або повернути її на доопрацювання;
  • редактор не повинен допускати до публікації інформацію, якщо достатньо підстав вважати , що вона є плагіатом;
  • при прийнятті рішення про публікацію редактор журналу керується достовірністю представлення даних та науковою значимістю розглянутої роботи.

2. Редакційна колегія повинна виносити справедливі та неупереджені рішення, незалежні від комерційних чи інших інтересів, та забезпечити чесний процес рецензування, оцінювати інтелектуальний зміст рукописів незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, громадянства, соціального стану або політичних уподобань авторів.

3. Редколегія має право вилучити навіть опубліковану статтю, за умов з’ясування порушення чиїхось прав або ж загальноприйнятих норм наукової етики. Про факт вилучення статті редакція повідомляє автора, який надав статтю, та організацію, де була виконана робота.

4. Відповідно до міжнародного законодавства в частині дотримання авторського права на інформаційні ресурси, матеріали журналу не можуть бути відтворені повністю або частково в будь-якій формі (електронній або друкованій) без попередньої письмової згоди авторів і редакції журналу. При використанні опублікованих матеріалів у контексті інших документів необхідним є посилання на першоджерело.

5. Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися для особистих цілей або передаватися третім особам без письмової згоди автора. Інформація або ідеї, отримані в ході редагування та пов'язані з можливими перевагами, повинні зберігатися конфіденційними, і не використовуватися з метою отримання особистої вигоди.

6. Редакційна колегія не повинна залишати без відповіді претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів. При виявленні конфліктної ситуації приймаються всі необхідні заходи для відновлення порушених прав.

 Етичні зобов’язання рецензентів 

1. Рецензент зобов'язаний давати об'єктивну та аргументовану оцінку викладеним результатам дослідження. Персональна критика автора неприйнятна. Дії рецензента повинні носити неупереджений характер.

2. Рецензент повинен одразу повернути переданий йому для рецензування рукопис без рецензії, якщо:

  • обраний рецензент не впевнений, що його кваліфікація відповідає рівню досліджень, представлених в рукописі;
  • враховувати можливість конфлікту інтересів у разі, коли даний рукопис близько пов'язаний з поточною або опублікованою роботою рецензента.

3. Рецензент повинен поводитися з рукописом, присланим на рецензію, як з конфіденційним документом, який не можна передавати для ознайомлення та обговорення третім особам, які не мають на те повноважень від редакції.

4. Він не повинен показувати рукопис іншим особам або обговорювати його з іншими колегами за винятком особливих випадків, коли рецензент потребує чиєїсь спеціальної консультації.

5. Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватись рецензентом для особистих цілей.

6. Рецензенти повинні адекватно пояснити й аргументувати свої судження, щоб редактори і автори могли зрозуміти, на чому ґрунтуються їх зауваження. Будь-яке твердження про те, що спостереження, висновок або аргумент був вже раніше опублікований, повинне супроводжуватися відповідним посиланням.

7. Рецензент повинен відмічати будь-які випадки недостатнього цитування авторами робіт інших учених, що мають безпосереднє відношення до роботи, що рецензується; при цьому слід враховувати, що зауваження щодо недостатнього цитування власних досліджень рецензента можуть виглядати як упереджені. Рецензент повинен звернути увагу редактора на будь-яку істотну схожість між даним рукописом і будь-якою опублікованою статтею або будь-яким рукописом, одночасно представленим до іншого журналу.

 Етичні зобов’язання авторів 

1. Автори статей несуть відповідальність за зміст статей і за сам факт їх публікації, за новизну та достовірність результатів наукового дослідження. Свідомо помилкові або сфальсифіковані твердження неприйнятні.

2. Автори повинні дотримуватися вимог редакційної колегії до оформлення публікацій.

3. Недопустимим є представлення плагіату в якості оригінальної роботи та подання до публікації раніше опублікованої статті.

4. Автори повинні чітко вказати джерела всієї процитованої або представленої інформації та мають належним чином оформити посилання на літературні джерела (див. вимоги до статей).

5. Якщо автор виявить суттєві помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якнайшвидше повідомити про це редакцію журналу.

Фінансова політика видання

Публікація праць у журналі здійснюється на некомерційній основі. Комісійна плата за оформлення статті не стягується.

Історія журналу

Збірник наукових праць з літературознавства «Проблеми сучасного літературознавства» було засновано в 1997 році в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова. Перший випуск видано в 1997 році. Ініціатором заснування збірника виступила кафедра теорії літератури та компаративістики на чолі з доктором філологічних наук, професором Нонною Михайлівною Шляховою. Вона ж 1997 по 2004 роки була відповідальним редактором, з 2006  – доктор філологічних наук, професор Є. М. Черноіваненко.

Журнал зареєстрований у Державному комітеті телебачення і радіомовлення України 05.07.2004 р., свідоцтво про реєстрацію № 8927. Постановою президії ВАК України № 1-05 / 3 від 30.03.2011 р. збірник наукових праць «Проблеми сучасного літературознавства» включено до переліку наукових фахових видань України. У грудні 2016 р. видання перереєстроване наказом Міністерства освіти і науки України № 1604.

ISSN 2312-6809 отримано у 2014 році. Сайт видання розпочав роботу у 2016 році. Збірник видається двічі на рік.