Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

ДЛЯ ОПУБЛІКУВАННЯ СТАТТІ НЕОБХІДНО ПОДАТИ:

 1. Роздрукований текст статті.
 2. Відомості про авторів (авторську довідку).
 3. Витяг із протоколу засідання кафедри чи рекомендацію керівника (для аспірантів).
 4. Зовнішню рецензію.
 5. Диск із текстом статті та відомостями про авторів.

Адреса редакції: Україна,65058, м. Одеса, Французький бульвар 24/26,

Довідки за телефонами: 0674911214 – Микола Васильович Пащенко (заступник відповідального редактора); 0973354884 – Олена Олексіївна Мізінкіна

Адреса електронної пошти: : fdp@onu.edu.ua абоmizinkina-о@ukr.net

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

 статей у збірник наукових праць

 «Проблеми сучасного літературознавства»

                   До друку приймаються статті українською, російською та англійською мовами, обсягом не більше 12 сторінок, що відповідають тематиці серії видання й містять нові наукові результати, не опубліковані раніше.

           За структурою стаття має відповідати вимогам, затвердженим Постановою президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» і містити такі елементи:

–        постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями;

–        аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано певну проблему і на які спирається автор;

–        виокремлення невирішених раніше аспектів загальної проблеми, яким присвячується стаття;

–        формулювання мети статті (постановка завдання);

–        виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

–        висновки за проведеним дослідженням і перспективи розвідок у цьому напрямку.

            Статті публікуються мовою оригіналу.

            Електронний варіант статті подається на електронних носіях і/або надсилається електронною поштою.

 

 

РОЗТАШУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ

 1. УДК вказується в першому рядку сторінки і вирівнюється за лівим краєм.
 2. Заголовок статті набирається в наступному за УДК рядку і вирівнюється по центру.
 3. У третьому рядку з вирівнюванням по центру зазначаються ім’я та прізвище автора (авторів) і через кому скорочено – вчене звання, вчена ступінь, посада автора.
 4. У наступному рядку міститься інформація про назву організації, де працює (навчається) автор, текст якої також вирівнюється по центру.
 5. П’ятий рядок містить адресу електронної пошти автора, розташовану по центру.
 6. Далі – анотація українською мовою. Текст анотації повинен мати (вимоги реферативної бази Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського «Україніка наукова») обсяг 600—800 символів із пробілами, містити короткий виклад актуальності статті, мети, змісту, перспективи подальших досліджень. Ключові слова: не менше 3 і не більше 10 термінів.
 7. Після ключових слів з абзацу викладається основний текст статті.
 8. Після нього з вирівнюванням по центру – СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛПосилання на джерела у тексті статті нумеруються арабськими цифрами за абеткою і зазначаються у квадратних дужках, де вказуються порядковий номер джерела та через кому конкретна сторінка [2, с. 17]. Перелік джерел після основного тексту подається мовою оригіналу в алфавітному порядку, який вирівнюється по ширині. Список літератури оформлюється відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис.  Бібліографічний опис.  Загальні вимоги та правила складання”.
 9. З наступного абзацу послідовно набираються і вирівнюються по центру заголовок статті; ім’я та прізвище автора (авторів) і через кому скорочено – вчене звання, вчена ступінь, посада; назва організації російською мовою.
 10. Далі – анотація і ключові слова російською мовою.
 11. З наступного абзацу послідовно набираються і вирівнюються по центру заголовок статті; ім’я та прізвище автора (авторів) і через кому скорочено – вчене звання, вчена ступінь, посада; назва організації, місто, країна англійською мовою.
 12. Далі – розширена (обсягом не менше 1800 символів) анотація із ключовими словами англійською мовою(див. Додаток А).
 13. Після ключових слів англійською мовою подається з вирівнюванням по центру REFERENCES. Список літератури (References) латиницею необхідно наводити повністю окремим блоком, повторюючи список літератури, наданий національною мовою, незалежно від того, є в ньому іноземні джерела чи немає. Якщо в списку є посилання на іноземні публікації, вони повністю повторюються у списку, наведеному у латиниці. Для транслітерації рекомендуємо скористатися наступними он-лайн сервісами: для джерел українською мовою – «Стандартна українська транслітерація» в режимі паспортний стандарт (http://translit.kh.ua/?passport); для джерел російською мовою – «ТРАНСЛИТ.СС» (http://translit.ru). Загальні вимоги для References: прізвища авторів та власні назви (журналів, видавництв) транслітеруються латиницею; назви статей, конференцій – перекладаються англійською мовою; після кожного посилання необхідно в дужках вказати мову оригіналу джерела – [in Ukrainian] aбо [in Russian].

 

Приклад:

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика / пер. с фр. ; сост., общ. ред. и вступ. ст. Г.К. Косикова. М. : Прогресс, 1989  616 с.
 2. Бахтин М. М. Собрание починений : в 7 т. М. : Русские словари, 2000.  Т. 2. 800 с.
 3. Даниленко І. Молитва в поетичному дискурсі Тараса Шевченка. Слово і час. 2006. № 6 (546).  C. 15–20.
 4. Кобилянська О. Аристократка : оповідання, повісті. К. : Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001. 698 с.
 5. Павленко Ю. Дискурс індивідуальної пам’яті в сучасній літературі : навч.-метод. посіб. К. : Вид. центр КНЛУ, 2013. 113 с.
 6. Todorov Tzvetan. Teorie del simbolo. Milano : Garzanti Libri s.p.a., 2008.  416 с.

 

REFERENCES

 1. Bart, R. (1989), Izbrannye raboty : Semiotіka. Poеtika [Selected Works : Semiotics : The Poetics], Translated by Kosikova, G.K., Progress,Moscow[in Russian].
 2. Bakhtin, M. М. (2000), Sobranie sochinenii [Collected Works], (Vol. 1–7), Russkie slovari,Moscow[in Russian].
 3. Danylenko,I.(2006), Molytva v poetichnomu dyskursі Tarasa Shevchenka [Prayer in the poetic discourse of Taras Shevchenko], Slovo i chas [The word and the time], no. 6, pp. 15–20.
 4. Kobylianska, O. (2001), Arystokratka : opovidannia, povisti [Aristocrat : the stories and narratives], Vydavnytstvo Solomii Pavlychko «Osnovy», Kyiv [in Ukrainіan].
 5. Pavlenko, J. (2013), Dyskurs individualnoi pamiati v suchasnii literaturi : navchalno-metodychnyi posibnyk [Discourse of individual memory in modern literature : tutorial ], Type KNLU center, Kyiv [in Ukrainіan].
 6. Todorov, Tzvetan (2008), Teorie del simbolo, Garzanti Libri s.p.a.,Milan[in Italia].

 

• На електронному носієві повинно бути два файли:

перший (Іваненко.doc) – із текстами статті й анотацій із ключовими словами;

другий (Іваненко-dani. doc) – із відомостями про авторів (прізвище, ім’я, по батькові; посада; вчене звання, науковий ступінь; місце роботи або навчання; адреса електронної пошти; домашня адреса; номери контактних телефонів).

 

МАКЕТ СТОРІНКИ

            Для оригіналу-макета використовується формат А 4 з полями з усіх боків –2 см.

            Абзац виділяється відступом, що дорівнює 5 пропускам або1,25 см.

            Міжрядковий інтервал – 1,5.

            Шрифт набору – Times New Roman.

            У разі необхідності для шрифтових виділень у таблицях і рисунках дозволяється застосовувати шрифт Courier New. Для стилістичного виділення фрагментів тексту використовуютсья опції: курсив, напівжирний, напівжирний курсив зі збереженням гарнітури, розміру шрифту та інтервалу абзацу.

            Для виділення окремих елементів статті застосовуються такі гарнітури, розміри шрифтів та опції:

–      для УДК: Times New Roman – 14 пт, усі літери прописні;

–      для заголовку статті: Times New Roman – 14 пт, напівжирний, усі літери прописні;

–      для підзаголовків: Times New Roman – 14 пт, напівжирний, усі літери прописні;

–      для імені та прізвища автора статті: Times New Roman – 14 пт, курсив;

–      для анотацій, посилань, підписів до рисунків та написів до таблиць: Times New Roman – 10 пт, курсив;

–      для ключових слів:  Times New Roman – 10 пт, курсив;

–      для основного тексту: Times New Roman – 14 пт.

 

 

Збірник наукових праць пересилається авторам поштою на адресу вказану у відомостях про автора (тільки тим авторам, що живуть за межами м. Одеси). Автори, що є жителями м. Одеси отримають авторські екземпляри в редакції.

 

Додаток А

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РОЗШИРЕНОЇ АНГЛОМОВНОЇ АНОТАЦІЇ

 • Анотація повинна викладати суттєві факти роботи, не містити матеріал, який відсутній в основній частині публікації. Схвалюється структура анотації, що повторює структуру статті, і включає вступ, мету і завдання, методи, результати, висновок. Але предмет, тема, мета статті вказуються в тому випадку, якщо вони незрозумілі з назви статті; методи проведення дослідження доцільно описувати, якщо вони вирізняються новизною.
 • Результати статті описують максимально точно й інформативно. Наводять основні теоретичні та експериментальні результати, фактичні дані, визначені закономірності. При цьому надають перевагу новим результатами і даним довгострокового значення, важливим відкриттям, висновкам, які, на думку автора, мають практичне значення.
 • Висновки можуть супроводжуватися рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, гіпотезами, описаними в статті.
 • Відомості, що містяться в заголовку статті, не повинні повторюватися в тексті анотації.
 • Слід уникати зайвих вступних фраз (наприклад, «автор статті розглядає ...», «у цій статті наведено...»). Історичні довідки, якщо вони не становлять основний зміст документа, опис раніше опублікованих досліджень і загальновідомі положення в анотації не наводяться.
 • У тексті анотацій слід вживати синтаксичні конструкції, властиві мові наукових і технічних документів, уникати складних граматичних конструкцій, які не використовуються в науковій англійській мові.
 • Текст анотації повинен бути лаконічний і чіткий, вільний від другорядної інформації, зайвих вступних слів, загальних і несуттєвих формулювань.
 • Необхідно використовувати активний, а не пасивний стан, тобто «The study tested», а не «It was tested in this study» , що є розповсюдженою помилкою в англомовних анотаціях.
 • Бажано уникати в тексті анотації застосування транслітерованих термінів, слів.
 • В англомовному тексті слід застосовувати термінологію, властиву іноземним спеціальним текстам і уникати слів  із місцевого сленгу, які не набули інтернаціонального поширення. Скорочення та умовні позначення, крім загальновживаних (у тому числі в англомовних спеціальних текстах), застосовують у виняткових випадках або дають їх визначення при першому вживанні.

На сайті видавництва EMERALD наведені приклади написання анотації (http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm?part=3&).

Заголовки наукових статей повинні бути інформативними та містити тільки загальноприйняті скорочення. У перекладі заголовків статей англійською мовою не повинно бути жодних транслітерацій, окрім неперекладних назв власних імен, приладів та інших об’єктів, що мають власні назви; також не використовується неперекладний сленг. Це стосується також анотацій і ключових слів.

Додаток Б

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ

ПРИСТАТЕЙНОЇ БІБЛІОГРАФІЇ ЛАТИНИЦЕЮ

Перелік літературних джерел латиницею (REFERENCES) повністю відповідає переліку літературних джерел мовою оригіналу (ЛІТЕРАТУРА). У ньому можна виокремити такі елементи для перекладу:

1)                  прізвище та ініціали автора;

2)                  назва статті;

3)                  назва книги;

4)                  назва періодичного видання, де опубліковано статтю;

5)                  назва видавництва, а також форми власності юридичних осіб;

6)                  назва міста;

7)                  назва конференцій;

8)                  пояснювальні слова, словосполучення та скорочення.

Для кожного з вищенаведених елементів переклад англійською мовою має свої особливості.

 1. Прізвище автора, ініціали наводяться відповідно до правил транслітерації (Постанова КМ України № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27.01.2010 р.).

Пунктуація має бути такою:

-                      для одного автора після прізвища ставиться кома, потім ініціали: Richardson, A.

-                      Для двох і більше авторів прізвища перераховуються через кому, а перед прізвищем останнього автора ставиться and: Richardson, A. and Brown, B.

Прізвища іноземних авторів потрібно наводити в оригіналі, не застосовуючи транслітерацію, адже це може призвести до спотворення інформації.

 1. Назва статті перекладається англійською мовою власноруч або наводиться відома англійська назва в разі її існування на час посилання.
 2. Назва книги, яка видана російською або українською мовою, подається в транслітерації з мови оригіналу і супроводжується перекладом англійською мовою в квадратних дужках.

Якщо книга видана в перекладі з англійської, потрібно наводити її оригінальну англійську назву, зворотний переклад з російської/української мови може призвести до спотворення інформації.

 1. Назва періодичного видання, у якому опублікована стаття, подається в транслітерації (або англійською мовою, за наявності офіційної англомовної назви видання). Правильну назву періодичних видань необхідно уточнювати на їх офіційних сайтах або користуватись іншими достовірними джерелами.

Якщо використовується скорочена назва видання, необхідно переконатися, що вона є загальноприйнятою. В інших випадках застосовується повна назва видання. Застосовувати власну скорочену назву не можна. Наприклад: Літературознавство – Literaturoznavstvo. Художнє моделювання – Hudozhnie modeluvannіa.

 1. Назва видавництва (підприємства, установи, організації), а також форм власності подається в транслітерації (Наукова думка – Naukova dumka, Высшая школа – Vysshaia shkola, Вища школа – Vyshcha shkola, ЗАТ «Фірма Едельвейс»  – ZAT «Firma Edelveis»).
 2. Назва міста й країни видання наводиться англійською мовою (Київ – Kyiv, Москва – Moscow, Україна – Ukraine).
 3. Назви конференцій перекладаються англійською; для міжнародних конференцій застосовується офіційна англомовна назва.
 4. Пояснювальні слова та словосполучення перекладаються англійською, а їхні скорочення замінюються англійськими аналогами.

Перелік деяких найбільш поширених скорочень та їх переклад:

частина 1

том 1, Т.1

С. 12-15, 123 с. 

№ 1

Випуск 1

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата… наук

Матеріали IV Міжнародної конференції

 

Навчальний посібник

Підручник для ВНЗ

Науково-технічний збірник статей

від 10.12.2012

монографія

та інші

part 1

volume 1, Vol. 1

pp. 12-15, 123 p.

no. 1

issue 1, Iss. 1

Thesis abstract…cand.sc.

 

Proceedings of the 4th International conference (Proc. 4th
Int. Conf.)

tutorial

high school textbook

Scientific-and-technical (Sci.-Tech.) collected works

dated December 10, 2012

monograph

et al.

 

6. Точні посилання – на конкретні статті та розділи книг, де вказується діапазон сторінок (рр. 10-46) На електронні ресурси наводиться повний URL (Uniform Resource Locator) публікації та дата доступу (access date).

7. Рік публікації вказується в круглих дужках після списку прізвищ усіх авторів: Richardson, A. (1988); Ingram, T.N., Schwepker, I.H., and Hutson, D. (1992).

 

Приклади оформлення різних видів джерел:

                Книги:

Скубов Д.Ю., Ходжаев К.Ш. Нелинейная электромеханика. – М. : Физматлит, 2003. – 360 с. 

Skubov, D.Yu. and Khodjaev, K.Sh. (2003), Nelineіnaia elektromekhanika [Nonlinear elektromehanics], Fizmatlit,Moskow,Russia.

Перекладні видання:

Дезоер Ч.А., Ку Э.С. Основы теории цепей. / [Перев. с англ. под ред. С.М.Петрова]. – М. : Связь, 1976. – 200 с. 

Dezoer,Ch.and Ku, E. (1976), Osnovy teorii tsepeі [Fundamentals of Circuit Theory], Translated by Petrov, S.M.,Moskow,Russia.

Статтівперіодичнихвиданнях:

Дроздов О.П. Коментарі до теорії енергопроцесів з полі гармонічними сигналами // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. – 2004. – Вип. 15. – С.  10-18.

Drozdov, O.P. (2004), “Comments on the theory of energy processes with polyharmonic signals”, Zbirnyk naukovykh prats kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu, vol. 15, pp. 10–18.

Електронні ресурси (ресурси, що доступні тільки в мережі Інтернет):

-          назва сайту / прізвища та ініціали авторів;

-          рік публікації (у круглих дужках);

-          назва статті в перекладі (в лапках “ ”);

-          available at: зазначення повної URL публікації (http: // у посиланні може бути наявною тільки в разі, якщо в адресі немає “www”);

-          (access date) у дужках дата звернення до джерела (важливо вказувати дату звернення до джерела, оскільки Iнтернет-ресурси динамічні і часто не довговічні).

Приклад:

Штовба С.Д., Мазуренко В.В., Савчук Д.А. Генетичний алгоритм вибору правил нечіткої бази знань, збалансованої за критеріями точності та компактності // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. – 2012. – № 3. – Режим доступу : http: //praci.vntu.edu.ua/artikle/view/2335/2603

Shtovba,S.D., Mazurenko, V.V., and Savchuk, D.A. (2012), “Genetic algorithm selection rules fuzzi knowledge base, balanced by the criteria of accuracy and compactness”, Collected works ofVinnytsiaNationalTechnicalUniversity, no. 3, available at: http://praci.vntu.edu.ua/artikle/view/2335/2603 (access March 15, 2012).

Матеріаликонференцій:

Гапонов Й.М. Лабораторне обладнання для дослідження цифрових систем автоматичного керування двигунами постійного струму: Збірник наукових праць Х Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів, 28-29 березня. 2012 р., Кременчук / Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. – Кременчук : КрНУ, 2012. – С.  63-64.

Gaponov, Y.M. (2012), “The laboratory equipment for study of the automatic digital control systems of DC electric drives”, Elektromekhanichni ta enerhetychni systemy, metody modeliuvannia ta optymizatsii. Zbirnyk naukovykh prats X Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii molodykh uchenykh i spetsialistiv [Elektromechanical and Energy Systems, Modeling and Optimization Methods. Conference proceedings of the 10 th International conference of students and young researches], Kremenchuk, KrNU, March 28-29, 2012, pp. 63-64.

Автореферати дисертацій:

Іванов С.Н. Обоснование параметров механического отпора породам почвы выемочных выработок при отработке лав обратным ходом : автореф. дис.  на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.02. – КрНУ, Кременчук, 2007. – 23 с. 

Ivanov, S.N. (2007), “Substantiation of mechanical resistance parameters of mine workings with retreat driving of a longwall to above rocks”, Thesis abstract for Cand. Sc. (Engineering.), 05.15.02,KremenchukMykhailoOstrohradskyiNationalUniversity,Kremenchuk,Ukraine.

                На сайті (http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/harvard.htm?part=2) видавництва Emerald  містяться достатньо детальні рекомендації щодо складання пристатейних списків літератури за стандартом  Harvard (Harvard reference system) практично для всіх видів публікацій, а також програмні засоби для їх формування.  Для створення транслітерованих текстів, підготовлених кирилицею, можна використовувати сайт http://www.translit.ru. Із запропонованих варіантів транслітерації необхідно обрати варіант системи Держдепартаменту США (BSI). М’який знак і апостроф латиницею не відтворюються. Транслітерація прізвищ та імен осіб і географічних назв здійснюється шляхом відтворення кожної літери латиницею. 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.