DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6809.2017.24.128003

ГОМІЛЕТИЧНІ НАСТАНОВИ СВЯТОГО АВГУСТИНА І СПОСОБИ ТЛУМАЧЕННЯ БІБЛІЇ В «ЄВАНГЕЛІЇ УЧИТЕЛЬНОМУ» КИРИЛА ТРАНКВІЛІОНА СТАВРОВЕЦЬКОГО

Тетяна Турчина

Анотація


У статті здійснено аналіз смислової впорядкованості проповідей Кирила Транквіліона Ставровецького зі збірника «Євангеліє Учительне» (1619) крізь призму гомілетичних настанов трактату святого Августина «De Doctrina Christiana» (397). На прикладі «Повчання у першу неділю святого посту» з’ясовані  найбільш уживані і дієві стратегії переконання, що використовує отець Кирило і які можна віднайти в Августина.

Ключові слова


гомілетика; проповідь; Біблія; бароко; патристика

Повний текст:

PDF

Посилання


Averyntsev, S. S. (2004), Sofiya - Lohos : slovnyk [Sofia – Logos : vocabulary], Kyiv, Dukh i Litera, [in Ukrainian], 636 s.

Hasparov, M. (1986), Srednevekovye latynskye poetyky v systeme srednevekovoy hrammatyky y rytoryky [Medieval Latin Poetics in the System of Medieval Grammar and Rhetoric] // Problemy lyteraturnoy teoryy v Vyzantyy y latynskom srednevekov'e [Problems of literature theory in Byzantium and Latin Middle Ages], Moscow, Nauka, [in Russian], 255 s.

Holyk, R. (2010), Tilo, dusha i podilenyy svit : stereotypy rann'oho baroko u tvorchosti Meletiya Smotryts'koho ta Kyryla Trankviliona Stavrovets'oho [Body, soul and divided world : stereotypes of the early baroque in the oeuvre of Meletiy Smotrytsky and Kyrylo Tranquilion Stavrovetsky], Bilya dzherel ukrayins'koho baroko, L'viv, Svichado [in Ukrainain], S. 134 – 163.

Kyrylo Trankvilion Stavrovets'kyy, (1619), Yevanheliye uchytelnoye, albo kazannya na nedilya prez rok y na praznyky hospodskiye y narochytym svyatym uhodnykom bozhyim [The Didactic Gospel or Homilies on weeks for all the year and on holidays and on the memory of church fathers and saints], Rakhmanov [Old Slavonic], 181 ark.

Krysa, B. (1995), Vid rytoryky do normatyvnoyi poetyky. XVII–XVIII stolittya [From the Rhetoric to the Normative Poetic. XVII–XVIII century], Zapysky Naukovoho tovarystva imeni Shevchenka, Tom ССХХІX. Pratsi Filolohichnoyi sektsiyi [in Ukrainian], S. 16-28

Krysa, B. (1997), Peresotvorennya svitu. Ukrayins'ka poeziya XVII–XVIII stolit' [Recreation of the World. Ukrainian Poetry of the XVII–XVIII century], L'viv: Svichado [in Ukrainian].

Krysa, B. (2014), Propovidnyk slova Bozhoho. Vstupne slovo [Guard of the God’s Word. Introduction], Kyrylo Trankvilion Stavrovets'kyy Uchytel'ne Yevanheliye, L'viv, Svichado [in Ukrainian], S. 7–18.

Kuznetsov, Y. (2013), Rytoryka. Uchebnoe posobye. [Rhetoric. Textbook], Moscow, Dashkov y K° [in Russian], 560 s.

Mayorov, H. (1979), Formyrovanye srednevekovoy fylosofyy [Formation of the Medieval Philosophy], Moscow, Mysl' [in Russian], 430 s.

Maslov, S. (1984), Kyryll Trankvyllyon-Stavrovetskyy y eho lyteraturnaya deyatel'nost' : opyt ystoryko-lyteraturnoy monohrafyy [Kyrylo Tranquilion Stavrovetsky and his literature practice: an attempt of historical and literature treatise], Kyiv, Naukova dumka [in Ukrainian], 243 s.

Matushek, O. (2013), Propovidi Lazarya Baranovycha v dyskursi ukrayins'koho Baroko : monohrafiya [Sermons by Lazar Baranovych in the discourse of Ukrainian Baroque], Kharkiv, Maydan [in Ukrainian], 359 s.

Pylyavets', L. (1993), Humanistychni tendentsiyi v pohlyadakh na lyudynu y suspil'stvo Kyryla Trankviliona-Stavrovets'koho [Humanistic tendencies in Kyrylo Tranquilion Stavrovetsky beliefs of human and society], Yevropeys'ke Vidrodzhennya ta ukrayins'ka literatura : XIV–XVIII st., Kyiv, Naukova dumka [in Ukrainian], S. 175–193.

Syroyid, D. (2010), Rizdvyani propovidi Kyryla Trankviliona Stavrovets'koho: dosvid prochynannya [Christmas Homilies by Kyrylo Tranquilion Stavrovetsky: the experience of reading], Bilya dzherel ukrayins'koho baroko, L'viv, Svichado [in Ukrainian], S. 178 – 188.

Trofymenko, T. Relihiyni konversiyi kintsya XVI – pochatku XVII st. i tvorchist' Kyryla Trankviliona Stavrovets'koho [Religion Controversies of the end of XVI by the beginning of XVII century and the oeuvre of Kyrylo Tranquilion Stavrovetsky], Bilya dzherel ukrayins'koho baroko, L'viv, Svichado [in Ukrainian], S. 164 – 177.

Eryksen, T. B. (2003), Avhustyn : bespokoynoe serdtse [Augustine: the Restless Heart], Moscow, Prohress-Tradytsyya [in Russian], 371 s.

Brzozowski, M. Ks. (1975), Teoria kaznodziejstwa (wiek XVI–XVII) w Dzieje Teologii Katolickiej w Polsce II, Lublin, T-wo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubielskiego, cz. 1, S. 396–423.

Marrou, H. I. (1958), Augustinus in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten, Reinbek.

Murphy, James J. (1962), “The medieval arts of discourse: An introductory bibliography Speech Monographs”, vol. 29 , Iss. 2.

Murphy, James J. (1965), “RHETORIC IN FOURTEENTH-CENTURY OXFORD.” Medium Жvum, vol. 34, no. 1, pp. 1–20., available at: www.jstor.org/stable/43627137. (access March 1, 2017).

Murphy, James J. (1971) “The Metarhetorics of Plato, Augustine, and McLuhan: A Pointing Essay.” Philosophy & Rhetoric, vol. 4, no. 4, pp. 201–214 available at: www.jstor.org/stable/40236785 (access March 1, 2017).

Murphy, James J. (1974), Rhetoric in the Middle Ages : a history of rhetorical theory from Saint Augustine to the Renaissance, Berkeley, Los Angeles, London, University of California Press, xiv, 395 p.

Pawlak, W. (2005), Koncept w polskich kazaniah barokowych, Lublin, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubielskiego.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Аверинцев С. С. Софія — Логос : словник / С. С. Аверинцев. — 2-ге вид., виправ. і доп. — К. : Дух і Літера, 2004. — 636 с.

 

Гаспаров М. Средневековые латинские поэтики в системе средневековой грамматики и риторики // Проблемы литературной теории в Византии и латинском средневековье / отв. ред. М. Л. Гаспаров. — М. : Наука, 1986. — 255 с.

 

Голик Р. Тіло, душа і поділений світ: стереотипи раннього бароко у творчост і Мелетія Смотрицького та Кирила Транквіліона Ставровецього / Р. Голик // Біля джерел українського бароко : [збірник наукових праць / редкол. : Ярослав Гарасим, Микола Ільницький, Богдана Криса [та ін.] ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Катедра укр. л-ри ім. акад. М. Возняка]. — Львів : Свічадо, 2010. — С. 134–163.

 

Кирило Транквіліон Ставровецький. Євангеліє учителноє, албо казання на неділя през рок и на празники господскіє и нарочитым святым угодником божиім / Кирило Транквіліон Ставровецький. — Рахманов, 1619. — 181 арк.

 

Криса Б. Від риторики до нормативної поетики. XVII–XVIII століття / Б. Криса // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Праці Філологічної секції. — Львів, 1995. — Том ССХХІX. — С. 16–28

 

Криса Б. Пересотворення світу. Українська поезія ХVІI–XVIII століть / Б. Криса — Львів : Свічадо, 1997.

 

Криса Б. Проповідник слова Божого. Вступне слово // Ставровецький Кирило Транквіліон. Учительне Євангеліє / Кирило Транквіліон Ставровецький; пер. з ц.-сл. Б. Криси, Д. Сироїд, Т. Трофименко. — Львів : Свічадо, 2014. — С. 7–18.

 

Кузнецов И. Риторика: учебное пособие / И. Кузнецов. — 6-е изд. — М. : Дашков и К°, 2013. — 560 с.

 

Майоров Г. Формирование средневековой философии / Г. Майоров. — М. : Мысль, 1979. — 430 с.

 

Маслов С. И. Кирилл Транквиллион-Ставровецкий и его литературная деятельность : опыт историко-литературной монографии / С. И. Маслов. — Київ : Наукова думка, 1984. — 243 с.

 

Матушек О. Проповіді Лазаря Барановича в дискурсі українського Бароко: монографія / Олена Матушек. — Х. : Майдан, 2013. — 359 с.

 

Пилявець Л. Гуманістичні тенденції в поглядах на людину й суспільство Кирила Транквіліона-Ставровецького / Л. Пилявець // Європейське Відродження та українська література : ХІV–ХVІІІ ст. / ред. О. Мишанич. — Київ : Наукова думка, 1993. — С. 175–193.

 

Сироїд Д. Різдвяні проповіді Кирила Транквіліона Ставровецького: досвід прочинання / Д. Сироїд // Біля джерел українського бароко : [збірник наукових праць / редкол. : Ярослав Гарасим, Микола Ільницький, Богдана Криса [та ін.] ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Катедра укр. л-ри ім. акад. М. Возняка]. — Львів : Свічадо, 2010. — С. 178–188.

 

Трофименко Т. Релігійні конверсії кінця ХVІ — початку ХVІІ ст. і творчість Кирила Транквіліона Ставровецького / Т. Трофименко // Біля джерел українського бароко : [збірник наукових праць / редкол. : Ярослав Гарасим, Микола Ільницький, Богдана Криса [та ін.] ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Катедра укр. л-ри ім. акад. М. Возняка]. — Львів : Свічадо, 2010. — С. 164–177.

 

Эриксен Т. Б. Августин : беспокойное сердце / Тронд Берг Эриксен ; пер. с норвеж. Л. Горлиной. — М. : Прогресс-Традиция, 2003. — 371 с.

 

Brzozowski M. ks. Teoria kaznodziejstwa (wiek XVI–XVII) w Dzieje Teologii Katolickiej w Polsce II. — Lublin : T-wo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubielskiego, 1975 — Cz. 1. — S. 396–423.

 

Marrou H. I. Augustinus in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. — Reinbek, 1958.

 

Murphy J. J. The medieval arts of discourse: An introductory bibliography Speech Monographs. — 1962. — Vol. 29, Iss. 2.

 

Murphy, J. J. Rhetoric in fourteenth-century Oxford. Medium Жvum. — 1965. — Vol. 34, no. 1. — P. 1–20. — www.jstor.org/stable/43627137.

 

Murphy, James J. The Metarhetorics of Plato, Augustine, and McLuhan: A Pointing Essay // Philosophy & Rhetoric. —1971. — Vol. 4, no. 4. — P. 201– 214. — www.jstor.org/stable/40236785.

 

Murphy J. J. Rhetoric in the Middle Ages : a history of rhetorical theory from Saint Augustine to the Renaissance / James J. Murphy. — Berkeley ; Los Angeles ; London : University of California Press, 1974. — XIV, 395 p.

 

Pawlak W. Koncept w polskich kazaniah barokowych / Wiesіaw Pawlak. — Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubielskiego, 2005.

2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)