DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6809.2017.25.128013

Стаття як жанр журналістики

Марія Слюсаренко

Анотація


У журналістиці жанрова форма впливає на результат комунікації й залишається актуальною для вивчення. Стаття як один із найбільш затребуваних жанрів газети досліджена недостатньо. Некоректним є зауваження про невеликий обсяг статті; уточнення потребують думки про етимологію її назви, предмет дослідження, спільні та відмінні риси з іншими формами, зокрема кореспонденцією. Важливими для опису суті жанрової форми є мета автора, функція повідомлення, а також особливості структури.


Ключові слова


стаття; етимологія терміну; предмет дослідження; науковий метод; ідея; переконання

Повний текст:

PDF

Посилання


Bekasov, D. G. (1972), Korrespondencija, stat'ja – zhanry publicistiki [Correspondence, article - genres of journalism], Izdatel'stvo MGU, Moscow Russia.

Buhtjar, Vitalij (2010), Pobeda Gennadija Kernesa [The victory of Gennady Kernes], Korrespondent, 26 nojabrja, pp. 36–37.

Busel, V. T. (2009),Velykyj tlumachnyj slovnyk suchasnoji ukrajinsjkoji movy [Great explanatory dictionary of contemporary Ukrainian language], Irpinj : VTF «Perun», 1736 p. Kyiv, Ukraine.

Vaishenberh, Z. (2004), Novynna zhurnalistyka: Navchalnyi posibnyk [News journalism: Manual] , Akademiia Ukrainskoi presy, Kyiv, Ukraine.

Gricanov, A. A. (2002), Vsemirnaja jenciklopedija: Filosofija HH vek [World Encyclopedia: Philosophy of the 20th Century], Harvest, Sovremenyj literator, 976 p. Moskow, Russia.

Vuarol, Mishel (2003), Hid hazetiara [Guide newsmen], Translated by Sabri, Julia, Kyiv, Ukraine.

Grygorash, D. S. (1974) Zhurnalisty`ka u terminax i vy`razax [Journalism in terms and expressions], Vy`shha shkola pry` LDU, 293 p., Lviv, Ukraine.

Meljnychuk, O. S. (2006), Etymologhichnyj slovnyk ukrajinsjkoji movy : U 7 t., [The etymological dictionary of the Ukrainian language], Naukova dumka, Vol. 5, [Uklad. R. V. Boldyrjev ta in.], 704 p., Kyiv, Ukraine.

Preobrazhenskij, A. (1910–1914), Jetimologicheskij slovar' russkogo jazyka:

V 4 t. [Etymological dictionary of the Russian language: In 4 volumes], Tipografija G. Lissnera i D., Sovko, Moskow, Russia.

(1974), Zhanry radjansjkoji ghazety [Genres of the Soviet newspaper], [navch. posibnyk ] , zag. pidg. tekstu M. S. Cherepaxova, [pereklad z ros. Ya. D. Kly`menka]. Vyshha shkola, 274 p., Kyiv, Ukraine.

Mykhajlyn, I. L. (2013), Zhurnalistyka : slovnyk-dovidnyk [Dictionary-directory], Akademvydav, 320 p., Kyiv, Ukraine.

Zdoroveha, V. (1989), Teoriya i praktyka radyans'koyi zhurnalistyky (Osnovy maysternosti. Problemy zhanriv) [Theory and Practice of Soviet journalism (Fundamentals skills. Problems genres)], Vydavnytstvo pry L'vivs'komu universyteti, Lviv, Ukrain.

Kajda, L. G. (2006), Kompozicionnaja pojetika publicistiki: uchebnoe posobie [Composite Poetics of journalism: a tutorial], Flinta, Nauka, Moskow [in Russian].

Kovaliv, Ju. I. (2007), Literaturoznavcha encyklopedija: U dvokh tomakh, [Literary Encyclopedia: Two volumes], Akademija, Vol. 2, 624 p., Kyiv, Ukraine.

Ghrom'jak, R. T., Kovaliv, Ju. I. et al. (1997), Literaturoznavchyj slovnyk-dovidnyk [Literary dictionary-directory], Akademija, 752 p. (Nota bene), Kyiv, Ukraine.

Ivanov, F. V. (2007) Publicystyka. Masova komunikacija: Media-encyklopedija [Publicism. Mass Communication: Media Encyclopedia] Akademija Ukr. Presy, Centr Viljnoji Presy, 780 p., Kyiv, Ukraine.

Burjachok, A. A., Ghnatjuk, Gh. M., Gholovashhuk, S. I. et al. (1999–2000), Slovnyk synonimiv ukrajinsjkoji movy : V 2-kh t. [Dictionary of synonyms of the Ukrainian language: In 2 t], Naukova dumka, Vol. 1, 1040 p., Kyiv, Ukraine.

Smelkova, Z. S. (2002), Ritoricheskie osnovy zhurnalistiki. Rabota nad zhanrami: Uchebnoe posobie [Rhetorical foundations of journalism. Work on the genres], Textbook , Flinta, Nauka, Moskow, Russia.

Strel'cov, B. V. (1990), Osnovy publicistiki: Zhanry [Principles of opinion journalism: Genre], Minsk, Belarus [in Russian].

Sych, V. I (2010), Interesnaja stat'ja [Interesting article]. Korrespondent, 3December, p. 12, Kyiv, Ukraine.

Tertychnyj, A. A. (2000), Zhanry pereodicheskoj pechati: Uchebnoe posobie [Periodicals Genre: Textbook], Aspekt Press, Moskow, Russia.

Kudrycjkyj, A. V. (1987), Ukrajinsjkyj radjansjkyj encyklopedychnyj slovnyk : V 3-kh T., [Ukrainian Soviet Encyclopedic Dictionary: In the 3 Vol.], Gholovna redakcija URE, Vol. 1., 752 p., Kyiv, Ukraine.

Kudrycjkyj, A. V. (1987), Ukrajinsjkyj radjansjkyj encyklopedychnyj slovnyk : V 3-kh T., [Ukrainian Soviet Encyclopedic Dictionary: In the 3 Vol.], Gholovna redakcija URE, Vol. 3., 736 p., Kyiv, Ukraine.

Uchenova, V. (1979), Publicistika i politika [Publicism and politics] Izdatel'stvo politicheskoj literatury, 271 p., Moskow, Russia.

Fominyh, V. N. (1987), Publicisticheskij fakt. Put' k optimizacii zhurnalistskogo teksta [A publicistic fact. The way to optimize journalistic text], Izd-vo Krasnojarskogo un-ta, 128 p., Krasnoyarsk, Russia.

Shukurov, I. Sh. (1988), Nevziraja na lica: Konflikt v satiricheskoj publicistike [Despite the faces: Conflict in satirical journalism], Mysl', 206 p., Moskow, Russia.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бекасов Д. Г. Корреспонденция, статья – жанры публицистики / Д. Г. Бекасов. – Москва : Издательство МГУ, 1972. – 76 с.

 

Бухтяр Виталий Победа Геннадия Кернеса // Корреспондент, 26 ноября 2010, с. 36–37.

 

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод., доповн. та CD) / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – Київ : Ірпінь : ВТФ «Перун», 2009. – 1736 с.

 

Вайшенберг З. Новинна журналістика: Навчальний посібник / За заг. ред. В. Ф. Іванова / З. Вайшенберг. – К.: Академія Української преси, 2004. – 262 с.

 

Всемирная энциклопедия: Философия ХХ век / Главн. научн. ред. и сост. А. А. Грицанов. – М.: АТС, Мн.: Харвест, Современый литератор, 2002. – 976 с.

 

Вуароль Мішель Гід газетяра: пер. з франц. / Мішель Вуароль. – К, 2003. – 64 с.

 

Григораш Д. С. Журналістика у термінах і виразах / Д. С. Григораш. – Львів: Вища школа при ЛДУ, 1974. – 293 с.

 

Етимологічний словник української мови : У 7 т. / Редкол. : О. С. Мельничук (голов. ред.) та ін. – Київ : Наукова думка, 1983. – Т. 5 : Р – Т / Уклад. Р. В. Болдирєв та ін. – 2006. – 704 с.

 

Этимологический словарь русского языка: В 4 т. / сост. А.Преображенский. – Москва : Типография Г. Лисснера и Д. Совко, 1910–1914. – 1284 с.

 

Жанри радянської газети [навч. посібник] / Заг. підг. тексту М. С. Черепахова. [переклад з рос. Я. Д. Клименка]. – Київ : Вища школа, 1974. – 294 с.

 

Журналістика : словник-довідник / авт.-уклад. І. Л. Михайлин. – Київ : Академвидав, 2013. – 320 с.

 

Здоровега В. Теорія і практика радянської журналістики (Основи майстерності. Проблеми жанрів) // В. Й. Здоровега, О. А. Сербенська, Д. С. Григораш та ін.; відп. ред. В. Й. Здоровега. – Львів: Вид-во при Львів. ун-ті, 1989. – 328 с.

 

Кайда Л. Г. Композиционная поэтика публицистики: учебное пособие / Л. Г. Кайда. – М.: Флинта: Наука, 2006. – 144 с.

 

Літературознавча енциклопедія: У двох томах / Авт.-уклад. Ю. І. Ковалів. – К.: ВЦ Академія. – 2007. – Т. 2. – 624 с.

 

Літературознавчий словник-довідник / Р. Т. Гром’як, Ю. І. Ковалів та ін. – К.: ВЦ «Академія», 1997. – 752 с. (Nota bene).

 

Публіцистика. Масова комунікація: Медіа-енциклопедія / За заг. ред. Ф. В. Іванова. – К.: Академія Укр. Преси, Центр Вільної Преси, 2007. – 780 с.

 

Словник синонімів української мови : В 2-х т. / А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк, С. І. Головащук та інші. – Київ : Наукова думка, 1999–2000. – Т. 1. – 1040 с.

 

Смелкова З. С. Риторические основы журналистики. Работа над жанрами: Учебное пособие / З. С. Смелкова, Л. В. Ассукрова, М. Р. Сальникова. – М.: Флинта : Наука, 2002. – 320 с.

 

Стрельцов Б. В. Основы публицистики: Жанры / Б. В. Стрельцов. – Минск, 1990. – 240 с.

Сыч В. Интересная статья // Кореспондент – 3. 12. 2010. – с. 12.

 

Тертычный А. А. Жанры периодической печати: Учебное пособие /  А. А. Тертычный. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 312с.

 

Український радянський енциклопедичний словник : В 3-х Т. / Редкол. А. В. Кудрицький (відп. ред.) та ін. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ, 1987. – Т. 1. – 752 с.

 

Український радянський енциклопедичний словник : В 3-х Т. / Редкол. : А. В. Кудрицький (відп. ред.) та ін. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ, 1987. – Т. 3. – 736 с.

 

Ученова В. Публицистика и политика / В. В. Ученова. – Москва : Издательство политической литературы, 1979. – 271 с.

 

Фоминых В. Н. Публицистический факт. Путь к оптимизации журналистского текста / В. Н. Фоминых. – Красноярск : Изд-во Красноярского ун-та, 1987. – 128 с.

 

Шукуров И. Ш. Невзирая на лица: Конфликт в сатирической публицистике / И. Ш. Шукуров. – М.: Мысль, 1988. – 206 с.

2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)