DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6809.2017.25.128027

Художньо-естетичні властивості візуалізації подієвості в казках М. Жука

Катерина Романова

Анотація


У статті розглядаються авторські прийоми створення художнього світу в казках М. Жука. Представлено різні підходи до визначення категорії події та подієвості. Аналізуються сфери функціональних можливостей подієвості в художньому творі. Представлено два плани вияву подієвості у творах  М. Жука, зокрема, якпрезентацію події (сюжетної одиниці твору) і    процесу породження текстув аспектісамоідентифікації автора, виявленняйогомислення, стилю письма.


Ключові слова


казка; подія; сюжет; подієвість; художній твір; метатекст; візуалізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Arutjunova, N. D. (1988), Tipyjazykovyhznachenij. Ocenka. Sobytie. Fakt. [Typesoflanguagevalues. Evaluation. Event. Fact.], Moskow [inRussian].

Bahtin, M.M. (1979), Jestjetikaslovestnogotvorchestva [Aestheticsofverbalcreativity], Iskusstvo, Moskow [inRussian].

Hrebeniuk, T. (2010), Podiia v khudozhniisystemisuchasnoiukrainskoiprozy: morfolohiia, semiotyka, retseptsiia [AneventintheartisticsystemofcontemporaryUkrainianprose: morphology, semiotics, reception], Prosvita, Zaporizhzhia [inUkrainian].

Zhenett, Zh. (1988), Palimpsesty: literaturavovtorojstepeni [Palimpses: seconddegreeliterature], Izd-voimeniSabashnikovyh, Moskow [inRussian].

Zhuk, M.(2011) Drimailykymalaitsiam [Folklorenameisnottranslated], DimkniaziaHaharina: Zbirnyknaukovykhstatei i publikatsii [HouseofPrinceGagarin: Collectionofscientificarticlesandpublications], Vol 6, no 1, pp. 345-359.

Zhuk, M.(2011) Kazky [Tales], DimkniaziaHaharina: Zbirnyknaukovykhstatei i publikatsii [HouseofPrinceGagarin: Collectionofscientificarticlesandpublications], Vol 6, no 1, pp. 360-423.

Literaturoznavchyislovnyk-dovidnyk (1997), R. T. Hromyak, I. I. Kovaliv, V. Teremko, Akademiia, 752 p. [inUkrainian].

Lotman, Ju M., Strukturahudozhestvennogoteksta, availableat : http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Lotman/_Index.php 11.08.2016 [inRussian].

Hryshchuk, V. V. (2013), Literaturnakazka: stanovlennia i rozvytokzhanru, NaukovizapyskyKharkivnatsionalnohopedahohichnohouniversytetuim. H. S. Skovorody, Iss.1(1). - pp. 22-27. [inUkrainian].

Postmodernizm. Slovar' terminov, (2001), INTRADA, Moskow [in Russian].

Propp, V. Ja. (1972), Morfologijaskazki [Morphologyof a fairytale], Labirint, Moskow [inRussian].

Teorijaliteraturi, (1995), Nauka, Moskw, 495 p. [inRussian].

Todorov, Ts.(2006), Dvapryntsypyopovidi [Twoprinciplesofthestory], Vyd. dim «KM Akademiia», Kyiv [inUkrainian].

Tomashevs'kij, B.V. Teorijaliteraturi. Poєtika, availableat: http://philologos.narod.ru/tomash/poetika.htm 11.08.2016 [inRussian].

Tjupa, V. Analitikahudozhestvennogo ( vvedenie v literaturovedcheskijanaliz), availableat: http://litved.com/docs/Typa-Analitica.pdf 11.08.2016 [in Russian].

Tjupa, V. I. Jevristicheskijpotencialnarratologii, availableat: http://www.gumchtenia.rggu.ru/article.html?id=79366 [inRussian].

Franko, I.Y. (1981), Natsionalnyikoloryt u kazkakhBodianskoho,“Naukovadumka», (Vol 34), Kyiv [inUkrainian].

Shmid, V. Narratologija, available at: http://yanko.lib.ru/books/cultur/shmid-narratology.pdf [inRussian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Арутюнова Н. Д. Типыязыковых значений. Оценка. Событие. Факт. – М., 1988.

 

Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества / М. Бахтин.– М.: Искусство, 1979. - 424 с.

 

Гребенюк, Т. Подія в художній системі сучасної української прози: морфологія, се­міотика, рецепція [Текст]: Монографія / Тетяна Володимирівна Гребенюк. - Запо­ріжжя : Просвіта, 2010. - 424 с.

 

Женетт, Ж. Палимпсесты: литература во второйстепени [Текст] / Ж. Женетт. Фигуры: Работы по поэтике: в 2 т. - М. : Изд-во имениСабашниковых, 1998. - 944 с.

 

Жук М.І. Дрімайлики малайцям // Дім князя Гагаріна: Збірник наукових статей і публікацій / Одеський літературний музей. Одеса, 2011. – Вип. 6. Частина 1. С. 345-359.

 

Жук М. І. Казки // Дім князя Гагаріна: Збірник наукових статей і публікацій / Одеський літературний музей. Одеса, 2011. – Вип. 6. Частина 1. С.360-423.

 

Літературознавчий словник-довідник / За ред. Р.Т. Гром'яка, Ю.І. Коваліва, В.І. Теремка. - К.: ВЦ «Академія», 752 с. (Notabene).

 

Лотман Ю.М. Структура художественноготекста - http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Lotman/_Index.php 11.08.2016

 

Літературна казка: становлення і розвиток жанру / В. В. Грищук // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. - 2013. - Вип. 1(1). - С. 22-27.

 

Постмодернизм. Словарьтерминов— М.: ИНИОН РАН (отделлитературоведения) - INTRADA. Ильин И. П.. 2001. -  http://postmodernism.academic.ru

 

ПроппВ. Я. Морфология сказки [Текст] / В. Я. Пропп. - М. : Лабиринт, 1972. -397 с.

 

Теория литератури. – М., Наука, 1995. – 495 с.

Тодоров Ц. Два принципи оповіді / Цветан Тодоров // Тодоров  Ц. Поняття літератури та інші есе. – К. : Вид. дім «КМ Академія», 2006. – С. 40–55.

 

Томашевський Б. В. Теория литератури. Поєтика - http://philologos.narod.ru/tomash/poetika.htm 11.08.2016

 

Тюпа В. Аналитика художественного ( введение в литературоведческий анализ) - http://litved.com/docs/Typa-Analitica.pdf 11.08.2016

 

Тюпа В. И. Эвристический потенциал нарратологии. ― http://www.gumchtenia.rggu.ru/article.html?id=79366 11.08.2016

 

Франко І.Я. Національний колорит у казках Бодянського. // Франко І.Я. Збірник творів: У 50-ти томах. – К.: “Наукова думка», 1981. – Т.34 – С.449-456.

 

Шмид В. Нарратология - http://yanko.lib.ru/books/cultur/shmid-narratology.pdf 11.08.2016





2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)