DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6809.2014.19.129223

«CПОДІВАНА НЕСПОДІВАНКА», АБО НЕОТРАДИЦІОНАЛІСТСЬКІ ВИМІРИ НОВЕЛІСТИКИ ВАСИЛЯ ПОЛТАВЧУКА

Ольга Подлісецька

Анотація


Стаття присвячена аналізу збірки Василя Полтавчука «Ім’я любові». У статті розглядаються особливості морального конфлікту у новелах письменника та два різновиди вчинків героя: інтуїтивний та традиційний.

Ключові слова


новела; традиція; неотрадиціоналізм; психологічна мотивація

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Абушенко В. Л. Традиция / В. Л. Абушенко // Новейший философский словарь / [сост. А. А. Грицанов]. — Минск : Интерпрессервис «Книжный дом», 1998. — С. 724–726.


Гнатюк О. Прощання з імперією: Українські дискусії про ідентичність / О. Гнатюк. — К. : Критика, 2005. — 528 с.


Даренська В. М. Культура Давньої Русі / В. М. Даренська. — Харків: Факт, 2012. — 264 с.


Изард К. Э. Психология эмоций / К. Э. Изард. — СПб. : Питер, 2000. — 460 с.


Кононенко П. Село в українській літературі : Літературнокритичний нарис / П. Кононенко. — К. : Радянський письменник, 1984. — 344 с.


Табачковський В. Полісутнісне homo: філософсько-мистецька думка в пошуках «неевклідової рефлективності» / В. Табачковський. — К. : ПАРАПАН, 2005. — 432 с.


Макінтайр Е. Після чесноти: Дослідження з теорії моралі / Е. Макінтайр ; [пер. з англ.]. — К. : Дух і літера, 2002. — 436 с.


Турган О. Д. Універсальні категорії в системі літературного твору (модерністська та постмодерна світоглядно-художні парадигми) : [монографія] / О. Д. Турган, Т. В. Гребенюк. — Запоріжжя : Просвіта, 2008. — 292 с.


Полтавчук В. Ім’я любові: оповідання / Василь Полтавчук. — Одеса : Астропринт, 2009. — 184 с.


Фащенко В. Мудрість простоти / В. Фащенко // Полтавчук В. Ім’я любові : [оповідання]. – Одеса : Астропринт, 2009. — С. 3–4.


Гоцалюк А. Неотрадиціоналізм як явище духовної культури. [Електронний ресурс] / А. Гоцалюк. — Режим доступу до джер. : fd.snu.edu.ua’info/files_articles/collection_11

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)