Н. Б. КУЗЯКІНА ЯК ДОСЛІДНИК ЛІТЕРАТУРИ: ТЕМАТИЧНІ ЗАЦІКАВЛЕННЯ Й МЕТОДОЛОГІЧНІ ОРІЄНТАЦІЇ

Автор(и)

  • Галина Ковальчук Одеський національний економічний університет

DOI:

https://doi.org/10.18524/2312-6809.2015.20.129358

Ключові слова:

історія літературознавства, Н. Б. Кузякіна, наукова школа, методологія, україністика

Анотація

Стаття висвітлює наукову діяльність відомого літературознавця й театрознавця XX століття професора Н. Б. Кузякіної. Узагальнено оглянуто непростий життєвий шлях дослідниці в контексті конкретного історичного моменту, який зумовив як методологічний характер, так і тематичну скерованість її творчості, зокрема, спричинив вимушений переїзд до Росії й тимчасовий відхід від основних пошукових інтересів, пов’язаних із добою Розстріляного Відродження в Україні. Уперше цілісно проаналізовано особливості професійного формування Н. Б. Кузякіної, запропоновано періодизацію її наукової творчості, окреслено тематично-проблемне коло, яке розробляла в тих чи інших галузях літературознавства, заакцентовано жанрові різновиди праць та їх динаміку, порушено питання про наукову школу дослідниці.

Посилання

Автобіографія : [Н. Б. Кузякіна] // Наталя Кузякіна : Автопортрет, інтерв’ю, публікації різних літ, історія їх рецепції та інтерпретації, memoria / упорядн., вст. ст. В. П. Саенко ; наук. ред. С. А. Гальченко. — Дрогобич : Видавнича фірма «Відродження», 2010. — С. 505.

Автопортрет : Наталя Кузякіна / Наталя Кузякіна // Наталя Кузякіна : Автопортрет, інтерв’ю, публікації різних літ, історія їх рецепції та інтерпретації, memoria / упорядн., вст. ст. В. П. Саенко ; наук. ред. С. А. Гальченко. — Дрогобич : Видавнича фірма «Відродження», 2010. — С. 28- 33.

Білик Г Постать на тлі історії та літератури. Рецензія на книгу : Наталя Кузякіна : Автопортрет, інтерв’ю, публікації різних літ, історія їх рецепції та інтерпретації, memoria / упорядн., вст. ст. В. П. Саєнко ; наук. ред. С. А. Гальченко. — Дрогобич : Видавнича фірма «Відродження», 2010. — 574 с. / Галина Білик // Альманах Полтавського державного педагогічного університету «Рідний край». — 2011. — № 1 (24). — С. 238- 240.

Билык Г Наталя Кузякіна: постать на тлі історії та літератури / Г Білик // И. С. Шмелев и писатели литературного зарубежья : XX Крымские междуна¬родные Шмелевские чтения. Сборник научных статей международной кон¬ференции 15-19 сентября 2011 г. — Алушта : Антиква, 2012. — С.347- 350.

Біографічна довідка : [Н. Б. Кузякіна] // Наталя Кузякіна : Автопортрет, інтерв’ю, публікації різних літ, історія їх рецепції та інтерпретації, memoria / упорядн., вст. ст. В. П. Саєнко ; наук. ред. С. А. Гальченко. — Дрогобич : Видавнича фірма «Відродження», 2010. - С. 566- 567.

Васьків Н. Загальнолюдські естетичні цінності й національна своєрідність витворів мистецтва у науковому доробку Наталі Кузякіної : [Круглый стол : профессор Кузякина Н. Б. — исследователь украинского возрождения XX века : к проблеме украинско-русских литературных связей] / М. С. Васьків // И. С. Шмелев и писатели литературного зарубежья : XX Крымские международные Шмелевские чтения. Сборник научных статей международной конференции 15-19 сентября 2011 г. — Алушта : Антиква, 2012. — С. 297- 309.

Волицька І. Пам’яті Наталі Борисівни Кузякіної / Ірина Волицька // Слово і Час. — 1994. — № 7. — С. 90- 93.

Волицька І. Уроки Наталі Кузякіної. До 80-річчя від дня народження / І. Волицька // Дивослово. - 2008. - № 9. - С. 60- 64.

Волицька І. Уроки Наталії Кузякіної / Ірина Волицька // Слово і Час. - 2008. - № 12. - С. 33- 38.

Волицька І. Уроки Наталі Кузякіної / Ірина Волицька // Кузякіна Н. Траєкторії доль / Наталя Кузякіна. — К. : Темпора, 2010. — С. 9-21.

Генова Є. Високі критерії Наталії Кузякіної [Електронний ресурс] / Євгенія Генова. — Режим доступу — http://litakcent.com/2011/09/07/vysoki-kryteriji-nataliji-kuzjakinoji/. — Назва з екрана. — 03.04.2014.

Дроздовський Д. Наталя Кузякіна : траєкторія наукової етики / Д. Дроздовський // Літературна Україна. - 2011. - № 23. - С. 4-5.

Дудчак Г. «Вчена Рада рішуче осудила...» : [йдеться про статтю Н. Б. Кузякіної «Народжена революцією», в якій, на думку тодішньої вченої ради Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР, викривлено висвітлюється 50-річний шлях розвитку української радянської драматургії] / Г. Дудчак // Кіно. Театр. — 2003. — № 6. — С. 17 : фотогр.

Ковалів Ю. Абетка дисертанта : Методологічні принципи написання дисертації : посібник / Ю. І. Ковалів ; худож. оформ. Д. В. Мазуренка. — К. : Твім інтер, 2009. — 460 с.

Конончук Т Одеса в житті і творчості Миколи Куліша в інтерпретації Наталі Кузякіної [Круглый стол : профессор Кузякина Н. Б. — исследователь украинского возрождения XX века : к проблеме украинско-русских литературных связей] / Т. І. Конончук // И. С. Шмелев и писатели литературного зарубежья : XX Крымские международные Шмелевские чтения. Сборник научных статей международной конференции 15-19 сентября 2011 г. — Алушта : Антиква, 2012. — С. 328- 336.

Коцюбинська М. Гідна пам’яті й пошани / Михайлина Коцюбинська // Слово і Час. - 2008. - № 12. - С. 32- 33.

Круглый стол: Профессор Кузякина Н. Б. — исследователь украинского возрождения XX века: к проблеме украинско-русских литературных связей // И. С. Шмелев и писатели литературного зарубежья : XX Крымские международные Шмелевские чтения. Сборник научных статей международной конференции 15-19 сентября 2011 г. — Алушта : Антиква, 2012. — С. 294- 356.

Кузякин Б. Послесловие / Б. Г. Кузякин // Кузякина Н. Б. Театр на Соловках. 1923- 1937. — СПб. : «ДМИТРИЙ БУЛАНИН», 2009. — С. 163- 175.

Кузякина Н. Театр на Соловках. 1923- 1937. — СПб. : «ДМИТРИЙ БУЛАНИН», 2009. — 176 с., ил.

Кузякіна Н. Траєкторії доль / Наталя Кузякіна. — К. : Темпора, 2010. — 640 с. : іл.

Мороз Л. Скарбниця нашої науки / Л. Мороз // Літературна Україна. - 2011. - № 25. - С. 5.

Наєнко М. Історія українського літературознавства і критики : навч. посіб. / М. К. Наєнко. — К. : ВЦ «Академія», 2010. — 520 с. (Серія «Альма-матер»).

Наталя Борисівна Кузякіна. Біобібліографічний покажчик літератури / упоряд. Л. М. Бур’ян ; наук. кер. В. П. Саєнко ; ред. І. С. Шелестович. —Вид. 2-ге, випр. і доп. — Одеса : РВ ОДНБ імені М. Горького, 2010. — 38 с. — (Серія «Вчені Одеси», вип. 40).

Наталя Борисівна Кузякіна. Біографічна довідка // Біобібліо графічний покажчик літератури / упоряд. Л. М. Бур’ян ; наук. кер. В. П. Саєнко ; ред. І. С. Шелестович. — Вид. 2-ге, випр. і доп. — Одеса : РВ ОДНБ імені М. Горького, 2010. — С. 3-4.

Наталя Кузякіна : автопортрет, інтерв’ю, публікації різних літ, історія їх рецепції та інтерпретації, memoria / упоряд. В. П. Саєнко ; НАН України, Ін-т літератури імені Т. Г. Шевченка ; Одеський нац. ун-т імені І. І. Меч¬никова. - Дрогобич ; К. ; Одеса : Відродження, 2010. - 576 с. : фото.

Рарицький О. Постать літературознавця Наталі Кузякіної в мемуарному дискурсі доби / О. Рарицький // Слово і Час. - 2013. - № 6. - С. 69- 75.

Саєнко В. Науковий світ професора Наталії Кузякіної з погляду тематології / В. Саєнко // Альманах Полтавського державного педагогічного університету «Рідний край». - 2012. -№ 1 (26). - С. 121-128.

Саенко В. Научный дискурс продолжается... : [Круглый стол : профессор Кузякина Н. Б. — исследователь украинского возрождения XX века : к проблеме украинско-русских литературных связей] / В. П. Саєнко // И. С. Шмелев и писатели литературного зарубежья : XX Крымские международные Шмелевские чтения. Сборник научных статей международной конференции 15-19 сентября 2011 г. — Алушта : Антиква, 2012. — С. 294- 297.

Саєнко В. Соловецька тема в науковій спадщині Наталії Кузякіної / В. Саєнко // Слово і Час. - 2012. -№ 8. - С. 66- 74.

Саєнко В. Траєкторія духовного злету науковця / Валентина Саєнко // Наталя Кузякіна : Автопортрет, інтерв’ю, публікації різних літ, історія їх рецепції та інтерпретації, memoria / упорядн., вст. ст. В. П. Саєнко ; наук. ред. С. А. Гальченко. — Дрогобич : Видавнича фірма «Відродження», 2010. - С. 3-26.

Саенко В. Учений європейського рівня : [Круглый стол : профессор Кузякина Н. Б. — исследователь украинского возрождения XX века : к проблеме украинско-русских литературных связей] / В. П. Саєнко // И. С. Шмелев и писатели литературного зарубежья : XX Крымские международные Шмелевские чтения. Сборник научных статей международной конференции 15-19 сентября 2011 г. — Алушта : Антиква, 2012. — С. 310- 327.

Світличний І. Напередодні історико-літературного синтезу / Іван Світличний // Дніпро. — 1964. — № 12. — С. 144-151.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-03-25

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ЛІТЕРАТУРНОЇ КРИТИКИ