DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6809.2018.27.146414

ІДЕАЛИ УКРА ЇНСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ 80-Х РР. ХІХ СТ. В ХУДОЖНІЙ ІНТЕРПРЕТА ЦІЇ І. НЕЧУ Я-ЛЕВИЦЬКОГО

Ярослава Вільна

Анотація


У статті розглянуто досвід класика української прози ХІХ ст. І. Нечуя-Ле- вицького в царині реалізації власної програми розвитку національної літератури. Повість «Над Чорним морем» потрактовується як приклад класичного реаліс- тичного твору європейського штибу. Аналізується як саме письменник відтворює духовні пошуки представників української інтелігенції означеної доби, використо- вуючи традиційні принципи побудови художнього зображення, основу якого стано- вить персоніфікація ідеї образом.


Ключові слова


реалізм; жанрова своєрідність; ідеологічний дискурс; народ- ницькі ідеї; українофільство; національна самосвідомість; космополітизм; демократизм

Повний текст:

PDF

Посилання


Nechuj-Levycjkyj, I. S. (2008), Nad Chornym morem, Kharkiv [in Ukrainian].

Nechuj-Levycjkyj, I. S. (2010), Sjoghochasne literaturne prjamuvannja, Vydannja seriji «Narodnja knyzhka», Pavloghrad [in Ukrainian].

Franko, I. (1980), Juvilej Ivana Levycjkogho (Nechuja), Zibrannja tvoriv (Vol. 1–50), Vol. 35, Kyiv, pp. 370–376 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Нечуй-Левицький І. С. Над Чорним морем / І. С. Нечуй-Левицький. — Харків, 2008.

Нечуй-Левицький І. С. Сьогочасне літературне прямування / Видання серії «Народня книжка». — Павлоград, 2010.

Ніковський А. Vita nova // Український культурологічний альманах Хро- ніка 2000. — Книги 1, 2. — К. 2015,

Франко І. Ювілей Івана Левицького (Нечуя) / І. Франко // Зібрання тво- рів : У 50 т. / І. Франко. — К., 1980. — Т. 35. — С. 370–376.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)