DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6809.2017.24.127997

СИНТЕЗ ХУДОЖНЬОГО Й ДОКУМЕНТАЛЬНОГО В ТВОРЧОСТІ ІРЕН РОЗДОБУДЬКО

Юлія Соколовська

Анотація


Статтю присвячено аналізу літератури «non-fiction», зокрема літератури «creative non-fiction» у сучасній жіночій прозі на прикладі романів Ірен Роздобудько «Переформулювання», «Одного разу» та «Мандрівки без сенсу і моралі». Розглянуто особливості синтезу художнього і документального у текстах письменниці, а також осмислено питання про характер поєднання автобіографічних прийомів та художніх рис оповіді в прозі представниці мідл-літератури Ірен Роздобудько.

Ключові слова


література non-fiction; автобіографізм; документалістика; ретроспекція; Ірен Роздобудько

Повний текст:

PDF

Посилання


Biletska, N. (2013), Zhanr trevelohu na ukrainskomu knyzhkovomu rynku [A genre of travelogue at the Ukrainian book market], Kolo [Circle], no. 5, pp. 41–44 [in Ukrainian].

Varykasha, M. M. (2010), Literatura non-fiction: pomizh faktom i fiktsiieiu [Literature of non-fiction: between a fact and fiction], Aktualni problemy slovianskoi filolohii [Actual problems of Slavic philology], no. 23, pp. 28–39 [in Ukrainian].

Halych, O. A. (2001), Ukrainska dokumentalistyka na zlami tysiacholit: spetsyfika, heneza, perspektyvy : monohrafiia [Ukrainian documentary prose on the fracture of millenniums : specific, genesis, prospects : monograph], Znannia, Luhansk [in Ukrainian].

Holoborodko, Ya (2009), Elizium. Inkorporatsiia stratohem ["Elysium. Stratagem Incorporation"], Folio, Kharkiv [in Ukrainian].

Hundorova, T. (2005), Postmoderna bezdomnist [Postmodern homelessness], Postchornobylska biblioteka: ukrainskyi literaturnyi postmodern [Post-Chornobyl' library: the Ukrainian literary post-modern], Krytyka, Kyiv, pp. 159–177 [in Ukrainian].

Husieva, O. (2014), Suchasnyi podorozhnii narys: osoblyvosti transformatsii staroho zhanru [Modern travelling essay: features of transformation of old genre], Visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu. Seriia Zhurnalistyka [Collection of the Lviv national university. Seria is Journalism.], Vol. 39, pp. 221–226 [in Ukrainian].

Dzhuhastrianska, Yu. (2009), Iren Rozdobudko: koly zhinka-poet… : [pro ukr. poetesu] [Iren Rozdobudko: when the woman is a poet] : [about ukr. poet], Dyvoslovo, no. 1, pp. 59–61 [in Ukrainian].

Didukh-Romanenko, S. (2013), Podorozhni notatky: vyznachennia, osoblyvosti, evoliutsiia zhanru [Travelling notes: determination, features, evolution of genre], Kolo [Circle], no. 5, pp. 23–25 [in Ukrainian].

Rozdobudko, I. (2011), Mandrivky bez sensu i morali [Trips without sense and moral], Nora-Druk, Kyiv [in Ukrainian].

Rozdobudko, I. (2014), Odnoho razu… : roman [Once… : novel], Klub Simein. Dozvillia, Kharkiv [in Ukrainian].

Rozdobudko, I. (2007), Pereformuliuvannia [Reformulating], Nora-Druk, Kyiv [in Ukrainian].

Saienko, V. P. (2016), Modyfikatsii travelohu v suchasnii ukrainskii ta nimetskii literaturakh [Modifications of travelogue in modern Ukrainian and German literatures], Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova [Collection of the Odesa national university named after I. I. Mechnykova. Filolohiia], Vol. 21, no. 1 (13), pp. 133–145 [in Ukrainian].

Saienko, V. (2014), Suchasna ukrainska literatura: kompendium [Modern Ukrainian literature: compendium], Astroprynt, Odesa [in Ukrainian].

Suchasna ukrainska beletrystyka: koordynaty «Koronatsii slova» : monohrafiia (2014), [Modern Ukrainian fiction: coordinates of "Coronation of word" : monograph], Mykolaiv. nats. un-t im. V. O. Sukhomlynskoho [Mykolaiv national university named after V. O. Sukhomlynskoho], Ilion, Mykolaiv [in Ukrainian].

Uliura, H. (2008), Paraformuliuvannia [Reformulating], LitAktsent: Suchasna literatura v koli tvoho chytannia [LitAksent : Modern literature in the circle of your reading], Vol. 1, pp. 318–320 [in Ukrainian].

Filonenko, S. (2011), Masova literatura v Ukraini: dyskurs / hender / zhanr : monohrafiia [Mass literature in Ukraine: discourse / gender / genre : monograph], LANDON-XXI, Donetsk [in Ukrainian].

Franko, I. (1976-1986), Zibrannia tvoriv : u 50 t. [Collected Works in fifty volumes], Naukova dumka, Kyiv [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Білецька Н. Жанр тревелогу на українському книжковому ринку / Н. Білецька // Коло. — 2013. — № 5. — С. 41–44.

 

Варикаша М. М. Література non-fiction: поміж фактом і фікцією / М. М. Варикаша // Актуальні проблеми слов’янської філології. — 2010. — Вип. 23, ч. 3. — С. 28–39.

 

Галич О. А. Українська документалістика на зламі тисячоліть: специфіка, генеза, перспективи : монографія / Галич О. А. — Луганськ : Знання, 2001. — 246 с.

 

Голобородько Я. Елізіум. Інкорпорація стратогем / Я. Голобородько. — Харків : Фоліо, 2009. — 187 с.

 

Гундорова Т. Постмодерна бездомність // Гундорова Т. Постчорнобильська бібліотека: український літературний постмодерн / Тамара Гундорова. — Київ : Критика, 2005. — С. 159–177.

 

Гусєва О. Сучасний подорожній нарис: особливості трансформації старого жанру / Олена Гусєва // Вісник Львівського національного університету. Серія Журналістика. — 2014. — Вип. 39. — С. 221–226.

 

Джугастрянська Ю. Ірен Роздобудько: коли жінка-поет… : [про укр. поетесу] / Ю. Джугастрянська // Дивослово. — 2009. — № 1. — С. 59–61.

 

Дідух-Романенко С. Подорожні нотатки: визначення, особливості, еволюція жанру / С. Дідух-Романенко // Коло. — 2013. — № 5. — С. 23–25.

 

Роздобудько І. Мандрівки без сенсу і моралі / Ірен Роздобудько. — Київ : Нора-Друк, 2011. — 192 с.

 

Роздобудько І. Одного разу… : роман / Ірен Роздобудько ; передм. Л. Ворониної. — Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2014. — 224 с. : іл.

 

Роздобудько І. Переформулювання / Ірен Роздобудько. — Київ : Нора- Друк, 2007. — 240 с.

 

Саєнко В. П. Модифікації травелогу в сучасній українській та німецькій літературах / В. П. Саєнко // Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Філологія. — 2016. — Том. 21, вип. 1 (13). — С. 133–145.

 

Саєнко В. Сучасна українська література: компендіум / Валентина Саєнко. — Одеса : Астропринт, 2014. — 352 с.

 

Сучасна українська белетристика: координати «Коронації слова» : монографія / Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського ; за ред. С. В. Підопригори. — Миколаїв : Іліон, 2014. — 306 с.

 

Улюра Г. Параформулювання / Г. Улюра // ЛітАкцент. Вип. 1 : Сучасна література в колі твого читання. — Київ : Темпора, 2008. — С. 318–320.

 

Філоненко С. Масова література в Україні: дискурс / гендер / жанр : монографія / Філоненко Софія. — Донецьк : ЛАНДОН-XXI, 2011. — 432 с.

 

Франко І. Зібрання творів : у 50 т. / Іван Франко. — Київ : Наук. думка, 1976–1986.

2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)