МОДЕРНИЗМ КАК ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ГУМАНИТАРНОЙ МЫСЛИ. СТАТЬЯ ПЕРВАЯ

Автор(и)

  • Надія Сподарець Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

DOI:

https://doi.org/10.18524/2312-6809.2011.15.128070

Ключові слова:

модерн, модернізм, культурологічний дискурс, філологічний дискурс, епохальна концепція модернізму

Анотація

В статті йдеться про витоки та особливості функціонування продуктивно укоріненої в літературознавстві епохальної концепції модернізму.

Посилання

Герман М. Ю. Модернизм. Искусство первой половины ХХ века / М. Ю. Герман. — СПб.: Азбука-классика, 2003. — 480 с.

Грякалава Н. Ю. Человек модерна: Биография — рефлексия — письмо» / Н. Ю. Грякалава. — СПб.: Дмитрий Буланин, 2008. — 384 с.

Гундорова Т. ПроЯвлення Слова. Дискурсія раннього українського модернізму. Постмодерна інтерпретація / Т. І. Гундорова — Львів: Літопис, 1997. — 300 с.

Житенев А. А. Экстаз как категория модернистского автометаописания / А. А. Житенев. // Вестник Челябинского государственного университета. Филология. Искусствоведение. — 2009. — Вып. 31. — С. 52–57.

Зиновьева А., Панова О. «Лики XX века. Модернизм: метод или иллюзия?». Вторая всероссийская конференция памяти Л. Г. Андреева (Москва, МГУ, 18—20 июня 2009 г.) // А. Зиновьева, О. Панова // НЛО, — 2010, — № 102. http://magazines.russ.ru/nlo/2010/102/.

Каган М. С. Философия культуры / М. С. Каган. — СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1996. — 416 с.

Козловски П. Культура постмодерна: Общественно-культурные последствия технического развития: Пер с нем. / П. Козлавски. — М.: Республика, 1997. — 240 с.

Курицын В. Н. Русский литературный постмодернизм / В. Н. Курицын. — М.: ОГИ, 2000. — 288 с.

Лики XX века: сб статей / Отв. ред. Н. А. Соловьева — М.: Юстицинформ; Филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, 2009. — 464 с.

Маньковская Н. Б. Эстетика постмодернизма / Н. Б. Маньковская. — СПб.: Алетейя, 2000. — 347 с.

Моклиця М. В. Модернізм як епоха в історії європейської культури: спроби структуризації /М. В. Моклица. // Наука і освіта: Зб. наукових праць. Кн. 1 / Ред. М. І. Дубина. — К. : Хрещатик, 1997. — С. 191–194.

Моренець В. П. Національні шляхи поетичного модерну першої половини ХХ ст.: Україна і Польша / В. П. Моренець. — К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001. — 327 с.

Наливайко Д. Про співвідношення «Декадансу», «Модернізму», «Авангарду» / Д. Наливайко // Слово і час. — 1997. — № 11–12. — С. 44–48.

Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі / С. Павличко. — К.: Либідь, 1997. — 360 с.

Сарабьянов Д. В. Стиль модерн / Д. В. Сарабьянов. — М.: Искусство, 1989. — 292 с.

Хассан І. Культура постмодернізму / І. Хассан. // Вікно в світ. — 1999. — № 5. — С. 99–111.

Модерн. Модернизм. Модернизация: По материалам конференции «Эпоха «модерн». Нормы и казусы в европейской культуре на рубеже ХІХ–ХХ веков. Россия. Австрия. Германия. Швейцария / Н. С. Павлова (отв. ред.), О. В. Павленко. — М.: РГГУ. 2004. — 526 с.

Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне / Ю. Хабермас. — М.: Весь Мир, 2003. — 416 с.

Шалагінов Б. Б. Епоха модерну як поворотний етап від універсальних стилів до творчих методів у західній літературі / Б. Б. Шалагінов // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. — 2004. — № 16. — С. 142–144.

Якимович А. К. Парадигмы культуры ХХ века / А. К. Якимович // Культурология: Дайджест. — М.: ИНИОН, 2009. — № 1 (48). — 206 с. — (Сер.: Теории и истории культуры / Ред. совет: Скворцов Л. В., пред., и др.).

Опубліковано

2011-06-15

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ЛІТЕРАТУРНОЇ КРИТИКИ