DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6809.2019.29.180597

МІКРОКОСМ ЖІНКИ В НОВЕЛІСТИЦІ Л. ТАРАН: ФІЛОСОФСЬКОПСИХОЛОГІЧНИЙ ВИМІР (НА МАТЕРІАЛІ ЗБІРКИ

Наталія Дашко

Анотація


«АРТЕМІДА З ЛАННЮ У статті проаналізовано новели Л. Таран «Сповідь Софії Оксамитної», «Дзеркальне блудище» й «Уляна та двоє», що входять до збірки «Артеміда з ланню» іраніше не були в центрі наукових зацікавлень літературознавців. Досліджуються особливості художньої реалізації мікрокосму жінки в контексті філософсько-психологічних проблем. Виділено основні прийоми (сну, дзеркала), образи-символи (ящірки, сіамських близнюків, дзеркального лабіринту), художні деталі (відсутність обличчя, відірваність душі від тіла, чужинка та ін.) і семантичні опозиції«Я — Інший», «свій — чужий», що стають ключовими в моделюванні психологічного простору героїнь.


Ключові слова


новела; образ-символ; художня деталь; архетип; психологічний портрет

Повний текст:

PDF

Посилання


Ageyeva, V. (2003), Zhinochy’j prostir : Feministy’chny’j dy’skurs ukrayins’kogomodernizmu : Monografiya [Women’s Space: Feminist Discourse of UkrainianModernism: Monograph Study], Fakt, Kyiv [in Ukrainian].

Bahtin, M. M. (2000), Avtor i geroj : K filosofskim osnovam gumanitarnyh nauk[Author and Hero: Towards the Philosophical Foundations of the Soft Studies] /Sost. S. G. Bocharov, Azbuka, Sankt-Peterburg [in Russian].

Vulis, A. Z. (1991), Literaturnye zerkala [Literary mirrors], Sovetskij pisatel’,Moscow [in Russian].

Gundorova, T. (2005), Pislyachornoby’l’s’ka biblioteka. Ukrayins’ky’j literaturny’jpostmodern [Post-Chernobyl Library. Ukrainian Literary Postmodernism],Kry’ty’ka, Kyiv [in Ukrainian].

Dashko, N. S. (2016), Osobly’vosti xudozhn’oyi realizaciyi moty’vu mandriv unovelax Lyudmy’ly’ Taran [Features of Artistic Realisation of the Travel Motifin Ludmila Taran’s Novels], Mil’jon istorij: poety’ka pry’god u literaturi ta media: zb. nauk. materialiv konferenciyi [A Million Stories: Poetics of Adventuresin Literature and Media : Collection of the Conference Scientific Materials](Berdyansk. 22–23 September 2016), Berdyansk State Pedagogical University,Berdyansk, pp. 42–44 [in Ukrainian].

Enciklopediya simvolov (2016), Simvolika carstva zhivotnyh [Encyclopedia of Symbols. The Symbolism of the Animal Kingdom], available at: https://imbf.org/interesnye-stati/ehnciklopedija-simvolov-simvolika-carstva-zhivotnykh.html#t163 (access Augest 24, 2019) [in Russian].

Zborovs’ka, N. (1998), Peremoha ploti [The victory of the flesh], Krytyka [Critique],no. 10, pp. 28–29 [in Ukrainian].

Zborovs’ka, N. (1999), Feministy’chi rozdumy’. Na karnavali mertvy’x pocilunkiv[Feminist Reflections. At the Carnival of Dead Kisses], Litopy’s, Lviv [inUkrainian].

Zotova, V. G. (2016), Mala proza Lyudmy’ly’ Taran: problemno-tematy’chny’ji sty’l’ovy’j aspekty’ [Ludmila Taran’s Small Prose: Problematic-thematic andStylistic Aspects], Charnobylem ne zarastse : tradytsyі matehryyal’naj і dukhoўnaj kul’tury Uskhodnyaga Palessya : zbornіk naukovikh artykulaў, no. 2, availableat: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/620/1/ %D0 %B7 %D0 %BE %D1 %82 %D0 %BE %D0 %B2 %D0 %B0.pdf (access Augest 23, 2019) [inUkrainian].

Lytvynenko, T. M. (2004), Labirynt — symvol estetyky postmodernizmu [Labyrinth— the Symbol of the Postmodernism Aesthetics], Vsesvitnya literatura[World Literature], no. 3. pp. 32–35 [in Ukrainian].

Lotman, Yu. (1988), Zerkalo. Semiotika zerkal’nosti : Trudy po znakovym sistemam: Uch. zap. Tartus. un-ta [Mirror. Semiotics of Mirroring: Writings on SignSystems : Scientific Notes of Tartu University], vol. 831, Tartu [in Russian].

Mel’nyk, V. (2017), Lyudmyla Taran: «Nayuvazhnishi moyi chytachi — choloviky». Interv»yu [Lyudmila Taran: ’My most thoughtful readers are men’.The Interview], available at: https://litgazeta.com.ua/interviews/lyudmylataran-najuvazhnishi-moyi-chytachi-choloviky/ (access Augest 24, 2019) [inUkrainian].

Pavlychko, S. (2002), Feminizm [Feminism], Osnovy, Kyiv [in Ukrainian].

Taran, L. (2010), «Artemida z lannyu» ta inshi novely [Arthemida with a FallowDeer’ and Other Novels], Sribne slovo, Lviv [in Ukrainian].

Filonenko, S. O. (2006), Kontseptsiyaosobystostizhinkyvukrayins’kiyzhinochiyprozi 90-kh rokiv KhKh stolittya : Monohrafiya [The Concept of Woman’s Personality in Ukrainian Women’s Prose of the 90s of the XX century: Monograph], TOV Vydavnytstvo «Aspekt-Polihraf», Kyiv, Nizhyn [inUkrainian].

Frejd, Z. (2000), Tolkovanie snovidenij [Interpretation of dreams],OOO «Popuri», Minsk [in Russian].

Yung, K.-G. (1991), Arhetip i simvol [Archetype and Symbol], Renessans, Moscow,available at: https://avidreaders.ru/download/arhetip-i-simvol.html?f=pdf(access Augest 25, 2019) [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Агеєва В. Жіночий простір : Феміністичний дискурс українського модернізму : монографія. К. : Факт, 2003. 320 с.

Бахтин М. М. А втор и герой : К философским основам гуманитарныхнаук / сост. С. Г. Бочаров. СПб. : Азбука, 2000. 336 с.

Вулис А. З. Литературные зеркала. М. : Сов. писатель, 1991. 480 с.

Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека. Український літературнийпостмодерн. К. : Критика, 2005. 264 с.

Дашко Н. С. Особливості художньої реалізації мотиву мандрів у новелахЛюдмили Таран. Мільйон історій : поетика пригод у літературі та медіа :зб. матеріалів наук. конференції (Бердянськ. 22–23 вересня 2016 р.) / гол.ред. О. П. Новик. Бердянськ : БДПУ, 2016. С. 42–44.

Энциклопедия символов. Символика царства животных. Режим доступу:https://imbf.org/interesnye-stati/ehnciklopedija-simvolov-simvolika-carstvazhivotnykh.html#t163 (дата звернення: 24.08.2019).

Зборовська Н. Перемога плоті. Критика. 1998. № 10. С. 28–29.

Зборовська Н. Феміністичні роздуми. На карнавалі мертвих поцілунків.Львів : Літопис, 1999. 336 с.

Зотова В. Г. Мала проза Людмили Таран: проблемно-тематичний і стильовий аспекти. Чарнобылем не зарасце : традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся : зборнік наукових артыкулаў. 2016.№ 2. С. 138–146. Режим доступу: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/620/1/ %D0 %B7 %D0 %BE %D1 %82 %D0 %BE %D0 %B2 %D0 %B0.pdf (датазвернення: 23.08.2019).

Литвиненко Т. М. Лабіринт — символ естетики постмодернізму. Всесвітнялітература. 2004. № 3. С. 32–35.

Лотман Ю. Зеркало. Семиотика зеркальности. Труды по знаковым системам: уч. зап. Тартус. ун-та / ред. тома З. Г. Минц. Тарту, 1988. Вып. 831.165 с.

Мельник В. Людмила Таран: «Найуважніші мої читачі — чоловіки». Інтерв’ю. Режим доступу: https://litgazeta.com.ua/interviews/lyudmyla-tarannajuvazhnishimoyi-chytachi-choloviky/ (дата звернення: 24.08.2019).

Павличко С. Фемінізм / передм. В. Агеєвої. К. : Основи, 2002. 322 с.

Таран Л. «Артеміда з ланню» та інші новели. Львів : Срібне слово, 2010.184 с.

Філоненко С. О. Концепція особистості жінки в українській жіночій прозі 90-х років ХХ століття: монографія. К.; Ніжин : Аспект-Поліграф, 2006.156 с.

Фрейд З. Толкование сновидений / пер. с нем. Минск : ООО «Попурри»,2000. 576 с.

Юнг К.-Г. Архетип и символ. М. : Ренессанс, 1991. 343 с. Режим доступа:https://avidreaders.ru/download/arhetip-i-simvol.html?f=pdf (дата звернення: 25.08.2019).

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)