DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6809.2019.29.180599

ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ МАЛОЇ ПРОЗИ ОЛЬГИ МАК

Валентина Кузь

Анотація


У статті досліджено жанрово-стильові параметри творення малої прозиукраїнської діаспорної письменниці Ольги Мак. Зосереджено увагу на ідейній специфіці, проблематиці, стильових особливостях та аспектах художнього тексту.

З’ясовано, що модель оповідання «Кипарисовий хрестик» побудовано на поєднанніірраціональної, раціональної, міфологічної концепцій зображення людини і світу,а також на поєднанні культурологічного та екзистенційного вимірів. Жанрово-стильові ознаки розкривають специфіку сюжету на рівні часопросторовоїматриці, подієвості та образності. Доведено, що авторська «Казка про КиянкуКрасуню Подолянку» за жанрово-стильовими параметрами відповідає усім критеріям, які співвідносяться з таким жанром: елементи реалій поєднані з вигадкою, фантазією; вони підсилюють адекватне сприйняття читачем текстовогонаповнення як форми дидактично-словесної гри.


Ключові слова


жанр; стиль; оповідання; казка; компліментарна концепція;наратор; персонаж.

Повний текст:

PDF

Посилання


Gecz, M. (2013), Ol’ga Mak: xto zh vona bula? [Olga Mac: Who was she?],Gomin Ukrayiny’..27 serpnya. S. 8.

Deny’syuk, I. (1999), Rozvy’tok ukrayins’koyi maloyi prozy’ XIX — poch. XX st.[The development of Ukrainian small prose of XIX — beginning XX centuries],Akademichny’j ekspres, L’viv [in Ukrainian].

Ky’rpa, G. (2004), Vona zhy’la Ukrayinoyu [She lived of Ukraine]. Nashezhy’ttya.. Ch. 3. S. 5–7.

Kopy’styans’ka, N. (2005), Zhanr, zhanrova sy’stema u prostori literaturoznavstva[Genre, genre system in the literary space], Pais, L’viv [in Ukrainian].

Kuper, Dzh. (1995), Эncy’klopedy’ya sy’mvolov [The encyclopedia of symbols],Assocy’acy’ya duxovnogo edy’neny’ya «Zolotoj vek», Moscow [in Russian].

Literaturoznavchy’j slovny’k-dovidny’k [Literary dictionary], (2006) / Zared R. T. Grom’yaka, Yu. I. Kovaliva, V. I. Teremka, VCz «Akademiya», Ky’yiv[in Ukrainian].

Mak, O. (1969), Kazka pro Ky’yanku Krasunyu Podolyanku [Fairy tale aboutKiyanka Beautiful Podol girl], Veselka, Ch. 4. S. 10–15.

Mak, Ol’ga (2013), Ky’pary’sovy’j xresty’k [Cypress cross], Gomin Ukrayiny’..27 serpnya. S. 9.

Macz’ko, V. P. (2018), Epistolyarny’j matery’k [Epistolary continent]. FOPCyupak A. A., Xmel’ny’cz’ky’j [in Ukrainian].

Musy’j, V. B. (2012), Teory’ya ly’teraturы [The theory of literature] : tutorial,PGU y’m. Shevchenko, Ty’raspol’

Myasny’kova, L. (1998) Antropology’ya (fy’losofskaya) [Anthropology of philosophy].Sovremennyj fy’losofsky’j slovar’, PANPRY ’NT, London; Frankfurtna-Majne; Pary’zh; Lyuksemburg; Moskva; My’nsk, рр. 60–61.

Narizhny’j, S. (1942), Ukrayins’ka emigraciya: Kul’turna pracya ukrayins’koyiemigraciyi mizh dvoma svitovy’my’ vijnamy’ [Ukrainian emigration: Culturalwork of Ukrainian emigration process between two world wars]. Ch. 1. Praga,.372 s.

Fry’s, I. (2012), Mifologichni koncepciyi XX st. : oglyad problemy’ [Mythologicalconcepts of XX century: revision of the problem], Ky’yivs’ki polonisty’chnistudiyi, Universy’tet «Ukrayina», Kyiv, volume. XIX, рр. 377–382.

Eliade, M. (1993), Sacrum, mit, historia. [tłum. A. Tatarkiewicz], PIW,. Warszawa[in Polish].

Jung, C. G. (1981), Archetypy i symbole [przetł. J. Prokopiuk], Czytelnik,.Warszawa [in Polish].

Malinowski, B. (1990), Mit, magia, religia [tłum. B. Leś], PWN, Warszawa [inPolish].

Malinowski, B. (1958), Szkice z teorii kultury [tłum. H. Buczyńska], Książka iWiedza, Warszawa [in Polish].

Niżnik, J. (1978), Mit jako kategoria metodologiczna, Kultura i społeczeństwo.Tom XXII..no. 3, рр. 163–166.

Pavlović, M. (1979), Mit i poezja [przeł. Joanna Salamon, DanutaCirlić-Straszyńska], Wydawnictwo Literackie, Kraków [in Polish].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гец М. Ольга Мак: хто ж вона була? Гомін України. 2013. 27 серпня. С. 8.

Денисюк І. Р озвиток української малої прози ХІХ — поч. ХХ ст. Львів :Академічний експрес, 1999. 280 с.

Кирпа Г. Вона жила Україною. Наше життя. 2004. Ч. 3. С. 5–7.

Копистянська Н. Жанр, жанрова система у просторі літературознавства.Львів: Паіс, 2005. 368 с.

Купер Дж. Энциклопедия символов. Москва: Ассоциация духовного единения «Золотой век», 1995. 409 с.

Літературознавчий словник-довідник / за ред. Р. Т. Гром’яка, Ю. І. Коваліва, В. І. Теремка. Київ: ВЦ «Академія», 2006. 752 с.

Мак О. Казка про Киянку Красуню Подолянку. Веселка. 1969. Ч. 4. С. 10–15.

Мак О. Кипарисовий хрестик. Гомін України. 2013. 27 серпня. С. 9.

Мацько В. П. Епістолярний материк. Хмельницький: ФОП Цюпак А. А.,2018. 446 с.

Мусий В . Б. Т еория литературы : учеб. пособ. Тирасполь : ПГУ им. Шевченко, 2012. 136 с.

Мясникова Л. Антропология (философская). Современный философский словарь / под общ. ред. В. Кемерова. 2-е изд. Лондон; Франкфурт-на-Майне; Париж; Люксембург; Москва; Минск: ПАНПРИНТ,1998. С. 60–61.

Наріжний С. Українська еміграція: Культурна праця української еміграціїміж двома світовими війнами. Прага, 1942. Ч. 1. 372 с.

Фрис І. Міфологічні концепції ХХ ст. : огляд проблеми. Київські полоністичні студії. Київ : Університет «Україна», 2012. Т. XIX. С. 377–382.

Eliade M. Sacrum, mit, historia / [tłum. A. Tatarkiewicz]. Warszawa : PIW,1993. 301 s

Jung C. G. Archetypy i symbole / [przetł. J. Prokopiuk]. Warszawa : Czytelnik,1981. 529 s.

Malinowski B. Mit, magia, religia / [tłum. B. Leś]. Warszawa : PWN, 1990.541 s.

Malinowski B. Szkice z teorii kultury [tłum. H. Buczyńska]. Warszawa : Książkai Wiedza, 1958. 552 s.

Niżnik J. Mit jako kategoria metodologiczna. Kultura i społeczeństwo. 1978.Tom XXII, № 3. S. 163–166.

PavlovićM. Mit i poezja / [przeł. Joanna Salamon, Danuta Cirlić-Straszyńska].KrakÓw : Wydawnictwo Literackie, 1979. 137 s.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)