DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6809.2019.29.180607

«ЄВПРАКСІЯ» П. ЗАГРЕБЕЛЬНОГО: ДО ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЖИВОПИСУ СЛОВОМ

Олена Мізінкіна

Анотація


У статті доводиться думка про велику міру психологізованості образів природи у романі П. Загребельного. У процесі аналізу констатується тісний взаємозв’язок пейзажів з образом Євпраксії. Відстежено, що краєвиди постають у художньому світі твору, ілюструючи поворотні, ключові моменти життя головної героїні.

Встановлено прийоми творення психологічних пейзажів у «Євпраксії»: співвіднесення описів ландшафтів з настроями героїв, зіставлення «своїх» та «чужих» образів природи, введення у крайобраз символічних деталей (дерев, сонця, землі, неба, каменю), надання особливих значень колористичності зображуваного, накладання різних форм відчуття (зору, слуху, нюху, тактильних), вибудова асоціативних рядів, створення сугестії.

Ключові слова


психологічний пейзаж; роман; Євпраксія; опис природи;крайобраз ; простір; картина; ландшафт; місцевість

Повний текст:

PDF

Посилання


Braem, G. (2009), Psihologiya tsveta [Psychology of colors]. AST: Astrel, Moskow [in Russian].

Dzynhliuk, O. S. and Hohulenko, O. P. (2018), «The Onomasticon of historical and psycological novel «Eupraxia» by P. Zahrebelniy as the material for learning originality of gender world of Ukrainians». Molodyi vchenyi. Filolohichni nauky. no. 5 (57). рр. 111–114.

Entsyklopedychnyi slovnyk symvoliv kultury Ukrainy [Encyclopedic dictionary of Ukrainian cultural symbols] (2015) / za zah. red. V. P. Kotsura, O. I. Potapenka, V. V. Kuibidy. FOP Havryshenko V. M. Korsun-Shevchenkivskyi [in Ukrainіan].

Epshtejn, M. N. (1990), «Priroda, mir, tajnik vselennoj…» : sistema pejzazhnyh obrazov v russkoj poezii [«Nature, world, a hiding of the Universe...»: the system of landscape images in Russian poetry], Vysshaia shkola, Moskow [in Russian].

Esin, A. B. (2004), Principy i priemy analiza literaturnogo proizvedeniya [Principles and methods of analysis], tutorial, Flinta: Nauka, Moskow [in Russian].

Zavertaliuk, N. I. (2015), «The fiction space in Pavlo Zahrevelniy’s novel «Eupraxia»», Tainy khudozhnoho slova, Lira, Dnipropetrovsk, issue 18, рр. 20–36.

Zahrebelnyi, P. (1975), Yevpraksiia: roman [Eupraxia: novel], Radianskyi pysmennyk, Kyiv [in Ukrainіan].

Kropyvko, I. (2014), «The novels «Eupraxia» by P. Zahrebelniy and «Sacred Julia» by I. Bohenskiy in the postmodern perspective», Tainy khudozhnoho slova, Lira, Dnipropetrovsk, issue 17, рр. 40–49.

Polonska-Vasylenko, N. (1995), Istoriia Ukrainy: u 2 t. Tom I. Do seredyny ХVII stolittia [The History of Ukraine in 2 volumes. To the middle of XVII century], Lybid, Kyiv [in Ukrainіan].

Syzonenko, O. (1974), Mosty literaturnoi zrilosti [The bridges of the literary adulthood] Radianskyi pysmennyk, Kyiv [in Ukrainіan].

Sikorska, V. Yu. (2014), «The role of mythopoetics in creating of psychological portrait of historical character in P. Zahrebelniy’s novels «Eupraxia» and «Roksolana»», Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Seriia «Filolohichna», issue 46. рр. 176–180.

Sikorska, V. Yu. (2007), «The artistic time and space in P. Zahrebelniy’s novels», Thesis abstract for Cand. Sc, 10.01.01 — ukrainska literatura, Kirovohrad [in Ukrainіan].

Skurativskyi, V. T. (1996), Rusalii [Rusalii], Dovira, Kyiv [in Ukrainіan].

Halizev, V. E. (2000), Teoriya literatury [The theory of literature: high school textbook], Vysshaia shkola, Moskow [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Браэм Г. Психология цвета. Москва: АСТ: Астрель, 2009. 158 с.

Дзинглюк О. С., Гогуленко О. П. Ономастикон історико-психологічного роману Павла Загребельного «Євпраксія» як матеріал для вивчення своєрідності гендерного світу українців. Молодий вчений. Філологічні науки. 2018. № 5 (57). С. 111–114.

Енциклопедичний словник символів культури України / за заг. ред. В. П. Коцура, О. І. Потапенка, В. В. Куйбіди. Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В. М., 2015. 912 с.

Эпштейн М. Н. «Природа, мир, тайник вселенной…» : система пейзажных образов в русской поэзии. Москва: Высшая школа, 1990. 303 с.

Есин А. Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения: учеб. пособие. Москва: Флинта: Наука, 2004. 248 с.

Заверталюк Н. І. Художній простір у романі «Євпраксія» Павла Загребельного. Таїни художнього слова: зб. наук. пр. / наук. ред. Н. І. Заверталюк. Дніпропетровськ: Ліра, 2015. Вип. 18. С. 20–36.

Загребельний П. Євпраксія: роман. Київ: Радянський письменник, 1975. 312 с.

Кропивко І. Романи П. Загребельного «Євпраксія» та Я. Бохенського «Божественний Юлій» у постмодерністській перспективі. Таїни художнього слова: зб. наук. пр. / наук. ред. Н. І. Заверталюк. Дніпропетровськ: Ліра, 2014. Вип. 17. С. 40–49.

Полонська-Василенко Н. Історія України: у 2 т. Том І: До середини ХVІІ століття. Київ: Либідь, 1995. 672 с.

Сизоненко О. Мости літературної зрілості. Київ: Радянський письменник, 1974. 46 с.

Сікорська В. Ю. Роль міфопоетики у творенні психологічного портрета історичної постаті в романах Павла Загребельного «Євпраксія» та «Роксолана». Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Філологічна. 2014. Випуск 46. С. 176–180.

Сікорська В. Ю. Художній часопростір у романах Павла Загребельного: автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.01.01 — українська література. Кіровоград, 2007. 22 с.

Скуратівський В. Т. Русалії. Київ: Довіра, 1996. 734 с.

Хализев В. Е. Теория литературы: учебник. Москва: Высшая школа, 2000. 398 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)